Publicaties

116 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

De grijze groeikern

De bevolking in de voormalige groeikernen vergrijst de komende 25 jaar verder. Het aandeel en het aantal ouderen neemt er toe. Dit leidt tot nieuwe opgaven ten aanzien van de publieke ruimte, het voorzieningenaanbod en de woningvoorraad. In dit artikel worden die nieuwe...

Zet de trek naar de (Rand-)stad door?

Waar wonen de Nederlanders in 2050? Waar gaan ze werken? Zet de trek naar de stad en de Randstad door? Belangrijke vragen voor beleidsmakers – bij zowel het Rijk, als provincies en gemeenten – om besluiten te nemen over de bouw van woningen en kantoren, van...

Bevolkingstrends in Flevoland

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in Flevoland gaan voordoen. Die demografische toekomst wordt besproken aan de...

Uiteenlopende paden - beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

De website Uiteenlopende paden laat zien hoe de bevolking zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld en wat er de komende 15 jaar te verwachten is. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, neemt het aantal AOW’ers toe? En welke effecten heeft dit op het functioneren van...

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Het PBL en het CPB hebben in hun toekomstverkenning naar de welvaart en leefomgeving (WLO) een set van onderling samenhangende scenario’s uitgewerkt voor Nederland tot 2050. In dit artikel laten we zien hoe deze toekomstbeelden hun ruimtelijke weerslag hebben.

Pagina's