Publicaties

108 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Demografisch beleid in Europa

In Nederland bestaat er weinig beleid met de expliciete doelstelling om het demografisch gedrag te beïnvloeden. Toch grijpen verschillende beleidsmaatregelen hier - direct of indirect - wel op in. Bijvoorbeeld het heffen van accijnzen op sigaretten om een gezonde levenswijze...

Etnische segregatie en contact tussen allochtonen en autochtonen

Sommige beleidsmakers zien etnische segregatie als een probleem omdat het tot minder contact tussen allochtonen en autochtonen zou leiden en daardoor de integratie zou belemmeren. Uit onderzoek blijkt echter dat de etnische samenstelling van de wijk geen invloed heeft op de...

Van verhuiswens tot verhuizing

In hoeverre kunnen verhuisredenen en individuele, huishoudens- en regionale karakteristieken de realisatie van verhuiswensen verhinderen dan wel faciliteren? Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat onder andere de sterkte van de verhuiswens en de...

Sterke daling beroepsbevolking verwacht in grote delen van Europa

Bij ongunstige economische omstandigheden zal de beroepsbevolking in Europa met 20 procent afnemen in de periode tot 2050. Hierdoor komt er een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen. Nu staat tegenover elke werkende gemiddeld 1,1...

Kaarten demografische groei en krimp in Nederland

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's dalen. Bekijk de...

Krimp en woningmarktbeleid

Huishoudenkrimp kan de woningmarkt tijdelijk op slot zetten. De benodigde herstructurering kan zo omvangrijk worden, dat het de draagkracht van gemeenten en corporaties te boven gaat. Alternatieven voor vervangende nieuwbouw moeten dus gezocht worden, waarmee voorkomen moet...

Bestendigheid van WLO-scenario’s

De ontwikkelingen in demografie, economie en mobiliteit vertonen de laatste tien jaar grote schommelingen. Daarmee rees de vraag of de WLO-toekomstscenario’s, die een belangrijke basis vormen voor het ruimtelijk beleid van de rijksoverheid, nog steeds bruikbaar zijn. Dat...

Pagina's