Publicaties

107 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Bevolkingstrends in Flevoland

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische ontwikkelingen zijn die zich in de nabije toekomst in Flevoland gaan voordoen. Die demografische toekomst wordt besproken aan de...

Waar woont en werkt de Nederlandse bevolking in 2050?

Het PBL en het CPB hebben in hun toekomstverkenning naar de welvaart en leefomgeving (WLO) een set van onderling samenhangende scenario’s uitgewerkt voor Nederland tot 2050. In dit artikel laten we zien hoe deze toekomstbeelden hun ruimtelijke weerslag hebben.

Den Haag in vier tinten van bevolkingsprognoses

Over het toekomstig inwonertal van Den Haag bestaat grote onzekerheid, ondanks dat diverse prognoses groei voorspellen. In dit artikel wordt nagegaan wat de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose, de PRIMOS prognose, de prognose van gemeente Den Haag en de...

Nederland in 2050: Waar wonen en werken we?

Verstandig beleid vraagt om inzicht in hoe Nederlandse regio s zich kunnen gaan ontwikkelen tot 2050. De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) verkent daartoe een hoog en laag scenario.  Dit artikel beschrijft de ruimtelijke uitwerking van die scenario’s zoals beschreven in...

Plaatsen als spar, den en knotwilg

Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe met uiteenlopende demografische trends in 3 typen gemeenten – grote steden, groeikernen en perifere...

Demografische verandering en verstedelijking

De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige autobezit. Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Groei van de bevolking is...

Vier grote steden: toen, nu en in de toekomst

Sinds de eeuwwisseling trekken de grote steden weer jongeren en gezinnen aan. Dit artikel beschrijft hoe de bevolking zich in de vier grote steden zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wat het demografisch perspectief van steden voor de toekomst is. Enkele decennia...

Pagina's