Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn om te komen tot een lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid op rijksniveau. De effectiviteit van de rijksinzet wordt iteratief verbeterd door gedurende de uitvoering kennis op te bouwen over...

Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek

De drie planbureaus (SCP, PBL en CPB) brengen gezamenlijk een voortgangsrapportage uit over de ontwikkeling van een analyse-instrumentarium ten behoeve van onderzoek naar de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart. In de rapportage geven de drie planbureaus aan waar ze...

Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio

In deze notitie beschrijft het PBL welke keuzes spelen bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van beleid dat gericht is op het bevorderen van de regionale brede welvaart. Steeds meer partijen beschouwen brede welvaart als een richtinggevend concept bij het nadenken over de...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie ‘Maatschappelijke...

De Regio Deals in de praktijk

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de door het Rijk beoogde accentverschuivingen in het regionaal (ontwikkelings)beleid vorm en inhoud hebben gekregen in de beleidspraktijk van de Regio Deals die tussen 2018 en 2020 zijn afgesloten. Via casusonderzoek onder vier Regio...

Ruimte geven aan adaptief en lerend bredewelvaartsbeleid

In deze notitie beschrijft het PBL waar in de beleidspraktijk aandacht voor moet zijn bij het komen tot lerend en adaptief bredewelvaartsbeleid. Beleid wordt dan gaandeweg bijgestuurd op basis van opgedane inzichten in de effectiviteit van de aanpak tot dan toe. Deze nieuwe...

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

In deze notitie beschrijft het PBL wat de meerwaarde is van brede welvaart voor regionaal beleid en wat er nodig is om de potentie ervan te benutten. Brede welvaart zorgt voor een brede blik op hoe het gaat met de inwoners van de regio. Het bevorderen van brede welvaart...

De werking van de grondmarkt en de rol van de overheid

Op verzoek van de Tweede Kamer verkent het ministerie van BZK de wenselijkheid en de haalbaarheid van een Rijksgrondbedrijf om daarmee een aantal urgente ruimtelijke opgaven (mede) aan te pakken, waaronder woningbouw, de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Ten behoeve...

Pagina's