Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Herkenbaar, overzichtelijk en geborgen

In het debat over afgeschermde woondomeinen in Nederland wordt vaak verwezen naar de zogeheten 'gated communities' in het buitenland. In tegenstelling tot deze hekwerkwijken zijn afgesloten poorten in Nederlandse woondomeinen echter veelal afwezig. Dat neemt niet weg dat...

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren

Een excellent vestigingsklimaat creëren voor de topsectoren. Dat is de strategie van het kabinet-Rutte om de economische concurrentiekracht van Nederland te verbeteren. Het kabinet laat zich daarbij adviseren door tien topteams. Met deze studie wil het Planbureau voor de...

De Energieke Stad

Duurzaamheid, het veiligstellen van onze welvaart op de lange termijn, is één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia. Om economische groei en een prettig leefmilieu te combineren, moet de maatschappij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de...

Concurrentiepositie van Nederland vraagt om regionaal beleid

Het kabinet wil in 2040 tot de top 10 van concurrerende landen van de wereld behoren. Daartoe stimuleert het de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, en daarmee de groei van de Nederlandse economie. De recente economische crisis in Nederland en Europa maakt deze...

Staat van de stadsrand

Een goede ruimtelijke strategie voor de ontwikkeling van stadsrandzones vergt een visie op verstedelijking op lange termijn, over sectorale grenzen heen en op een schaal die de gemeentegrenzen overschrijdt.

Het berekenen van bereikbaarheidsbaten

Afstemming van verstedelijkingsbeleid en mobiliteitsbeleid staat sinds enkele jaren hoog op de beleidsagenda. Zo heeft het Rijk in 2008 het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) vervangen door het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT),...

Investeren in kwantiteit en kwaliteit

Sommige wijken van onze vier grote steden moeten het praktisch zonder groen doen. De perspectieven op verbetering zijn slecht, omdat budgetten onder druk staan en er binnenstedelijk wordt bijgebouwd. Om toch de kwantiteit en de kwaliteit van het groen te verbeteren moeten...

Pagina's