Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Cleantech kennisontwikkeling en de regionale kennisbasis

Dit artikel onderzoekt hoe de bestaande kennisbasis van regio’s in Europa van invloed was op de kans dat daar tussen 1987 en 2010 cleantech kennis werd ontwikkeld. Hoewel vaak wordt verondersteld dat een specialisatie in fossiele brandstoffen een belemmering vormt voor de...

Regionale verschillen in werkzekerheid: de rol van beleid

De kans op het vinden en behouden van werk is niet in elke regio even groot. Die regionale verschillen in werkzekerheid komen deels door regionale omstandigheden, die zich buiten de invloedsfeer van de werkzoekenden bevinden. Hoewel dit overheidsingrijpen rechtvaardigt, is...

Brede welvaart en regionale ontwikkelingen

Regio’s spelen een cruciale rol in het perspectief op brede welvaart; alles wat mensen van waarde vinden. Of mensen een baan kunnen vinden, een goede school voor hun kinderen of adequate gezondheidszorg hangt af van waar ze wonen. Het doel van dit paper is dan ook om een...

De economische samenhang tussen regio's in Nederland

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kader van de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) de ruimtelijk-economische samenhang van Nederlandse regio’s onderzocht.

Verstedelijking in Balans

In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier hoofdstukken in de Balans gewijd aan opgaven voor de stedelijke regio’s:...

Pagina's