Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Duurzame ontwikkeling

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Voor veel leefomgeving-gerelateerde SDG-targets bestaan al nationale doelstellingen

Van de 169 SDG-targets zijn 41 targets direct gericht op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals water, lucht, biodiversiteit en klimaat) of hebben indirect effect op die leefomgeving (zoals...

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende...

De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende decennia niet veranderen. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Voor Nederland voorziet de regionale prognose van CBS/PBL (2013) een sterke...

Drie opgaven voor de stad

De snelle groei van de stad gaat gepaard met kansen en risico’s. Grote stedelijke opgaven liggen vooral op de elkaar overlappende terreinen van de economie, leefbaarheid en innovatie.

Voor veel jonge innovatieve bedrijven in de opstartfase is het moeilijk om de stap te overbruggen van het ontwikkelen van technologische kennis naar het succesvol in de markt weten te zetten van een commercieel product. Het ‘gat’ tussen deze twee fases, van ontwikkeling naar uitrol, wordt ook...

Gerealiseerde en toekomstige GW zonnestroom

Innovatieve opties voor een CO2-arm energiesysteem, zoals zon-PV, hebben in 2013 nog een gering aandeel, maar zijn wel belangrijk voor een schone energievoorziening.

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk

De belasting van het milieu in Nederland is in de periode van 1990 tot...

De inspanningen van marktpartijen en maatschappelijke organisaties rond ketenverduurzaming zijn tot nu toe op vrijwillige basis verricht. De betrokken partijen hebben een belangrijke stap gezet in het verduurzamingsproces, maar stuiten nu op financiële, bestuurlijke en andere belemmeringen....

Uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling Nederland ten opzichte van andere landen

Het aandeel van de overheidsuitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de totale overheidsuitgaven neemt in Nederland af en ligt lager dan in Duitsland en Denemarken, waar het aandeel juist verder toeneemt.