Publicaties

84 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Brede Welvaart en de SDG’s

Er is groeiende aandacht voor brede welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij beleid en maatschappij. Tegelijkertijd zijn er vragen over wat beide begrippen precies inhouden, of ze niet op min of meer op hetzelfde neerkomen, en hoe je ze kan gebruiken voor...

Hoe 'circulair' zijn Nederlandse consumenten?

Het streven van de Nederlandse overheid naar een volledig circulaire economie in 2050 vergt radicaal minder en efficiënter gebruik van grondstoffen. Daarvoor zijn niet alleen duurzame productiemethoden noodzakelijk, maar is het ook van belang dat Nederlanders duurzamer gaan...

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Verankering van brede welvaart in de begrotingssystematiek

De drie planbureaus (SCP, PBL en CPB) brengen gezamenlijk een voortgangsrapportage uit over de ontwikkeling van een analyse-instrumentarium ten behoeve van onderzoek naar de effecten van beleidskeuzes op brede welvaart. In de rapportage geven de drie planbureaus aan waar ze...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie ‘Maatschappelijke...

Nederland op weg naar een circulaire economie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Deze notitie gaat in op de kansen en risico's van de daarbij horende transitie voor lage- en middeninkomenslanden. Nederland is immers een handelsland, en grondstoffen- en productieketens...

Trends in Nederlandse voetafdrukken: een update

Voetafdrukindicatoren geven inzicht in de impacts van consumptie en productie op milieu en natuur. In het rapport ‘Trends in Nederlandse voetafdrukken’ uit 2015 is dat al uitgebreid beschreven. Voor een aantal recente PBL-publicaties, te weten de Integrale Circulaire Economie...

Pagina's