Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

In welke mate kunnen biobrandstoffen bijdragen aan de reductie van broeikasgasemissies?

Vraag en antwoord | 24-03-2015

Biobrandstoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgasemissies. Volgens de huidige inzichten zijn de langetermijndoelen van het Europese klimaatbeleid moeilijk haalbaar/duurder zonder de inzet van biobrandstoffen. 

Om de Europese langetermijnklimaatdoelstelling (2°C-doelstelling) te realiseren, dient de energiehuishouding ingrijpende wijzigingen te ondergaan. Naast energiebesparing is energieopwekking met hernieuwbare bronnen een belangrijk deel van de toekomstige duurzame energiehuishouding. Uit vele scenariostudies is gebleken dat biobrandstoffen in de toekomst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde toekomstige opwekking uit hernieuwbare bronnen, vanwege kosten en potentieel. Uit berekeningen van het Milieu- en Natuurplanbureau (voorganger van het PBL) blijkt een kostenoptimale inzet van opties zoals in onderstaande figuur. De emissiereductie in deze figuur is gericht op het realiseren van de doelstelling van maximaal 2°C-temperatuurstijging.

Figuur: grafiek over de kosten-optimale inzet van CO2 emissiereductie-opties. (PBL, TIMER/IMAGE model))