Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. De uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen bij het gebruik en de verwerking van deze energiedragers draagt bij aan een verslechtering van de milieu- en luchtkwaliteit en aan klimaatverandering. De afgelopen jaren heeft de overheid zich in het Energieakkoord (2013) en het Klimaatakkoord (2019) doelen gesteld om de Nederlandse energiehuishouding te verduurzamen en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.
Het PBL doet onderzoek naar de mogelijke effecten van energiebeleid, nu en in de toekomst, verkent nieuwe beleidsopties en rapporteert jaarlijks in de Klimaat- en Energieverkenning (voorheen Nationale Energieverkenning) over de stand van zaken in het klimaat- en energiebeleid.

Zie Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over energie en milieu