Aardolie, aardgas en steenkool zijn de belangrijkste primaire energiedragers die de energie leveren voor de Nederlandse samenleving. De uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijk stoffen bij het gebruik en de verwerking van deze energiedragers draagt bij aan een verslechtering van de milieu- en luchtkwaliteit en aan klimaatverandering. De afgelopen jaren heeft de overheid zich in het Energieakkoord (2013) en het Klimaatakkoord (2019) doelen gesteld om onze energiehuishouding te verduurzamen en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.
Het PBL draagt bij aan de klimaat- en energietransitie door onderzoek te doen naar de mogelijke effecten van energiebeleid, nu en in de toekomst, door nieuwe beleidsopties te verkennen en door jaarlijks in de Klimaat- en Energieverkenning (voorheen Nationale Energieverkenning) te rapporteren over de stand van zaken in het klimaat- en energiebeleid.

Zie Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over energie en milieu