Sinds het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben vele landen ter wereld zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2, methaan en lachgas) drastisch te verlagen. De Nederlandse overheid wil de uitstoot in 2030 met 49% en in 2050 met 95% hebben teruggebracht.

Het PBL doet op het gebied van klimaatverandering veel en gevarieerd onderzoek. Zo berekent en verkent het PBL onder andere met behulp van scenario’s en modellen hoe de mondiale uitstoot van broeikasgassen zich in de toekomst kan ontwikkelen en welke beleidspaden tot uitstootreductie kunnen leiden. Hierover publiceert het PBL veelal Engelstalige rapporten binnen een internationale context. Nationaal rapporteren we de voortgang van de klimaat- en energietransitie, analyseren we het effect van beleid op de broeikasgasreductie, nu en in de toekomst, en verkennen we verschillende opties waarmee de reductiedoelen gehaald kunnen worden.

Zie Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over klimaatverandering en energie.