Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Modellen over Klimaatverandering

IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en technologie-gegevens en ruimtelijke patronen voor klimaat, bodem, topografie, ecosystemen en landgebruik. Daarnaast gaat het model gaat uit van scenario aannames voor bevolkings-, economische, technologische en beleidsontwikkeling en de daarbij behorende activiteitenniveau's.

FAIR - Framework to Assess International Regimes for the differentiation of commitments

Het FAIR model is ontwikkeld voor de analyse van de milieueffectiviteit en kosten van scenario’s voor mondiaal klimaatbeleid. Het model kan ook worden gebruikt voor de analyse van de kort-termijn reductie-toezeggingen van landen in het kader van internationale klimaatverdragen, alsmede de analyse van het huidig en voorgenomen klimaat- en energiebeleid van landen. Tenslotte berekent het model ook de mitigatie-, schade en adaptatiekosten.

EDGAR - Emissions Database for Global Atmospheric Research

Het EDGAR systeem is opgezet met als doel data te leveren voor Milieubalans en Milieuverkenning, nationaal en internationaal onderzoek/beleid. EDGAR is vooral een database met daaraan gekoppeld een rekenmodule, gericht op het genereren en analyseren van historische mondiale emissies en hun oorzaken voor willekeurige sectoren, zowel op landniveau als op 0.1x0.1 graad grid-niveau.

E-Design

Het E-Design model heeft als doel een instrument aan te bieden waarmee een ontwerp kan worden gemaakt van het energiesysteem in Nederland in 2050. Het gaat om de technische kant van het energieaanbod systeem. Alle berekeningen hebben alleen betrekking op het jaar 2050 wat voldoende vrijheidsgraden biedt voor een nieuw ontwerp van het Nederlandse energiesysteem.

Vesta

Het ruimtelijk energiemodel Vesta heeft als doel om het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen e.d.) en de glastuinbouw te verkennen voor de periode van 2010 tot 2050. Daarbij kan het model de effecten van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering analyseren voor vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten.