Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Landbouw

Het gebruik van meststoffen (zowel in de vorm van dierlijke mest als van kunstmest) leidt tot vervluchtiging van ammoniak en verliezen van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater. Deze verliezen leiden tot een vermindering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater als grondstof voor de drinkwatervoorziening. De figuur geeft een overzicht van de stikstof- en fosforbalans voor regionale wateren voor de periode 2010-2013.

 

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Door de bodemdaling nemen de maatschappelijke kosten toe.

Bij ongewijzigd beleid blijft de veenbodem dalen en nemen de maatschappelijke kosten navenant toe. Daarnaast veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de landelijke CO2 uitstoot en is het veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw.

Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en registraties van staltypen, dieraantallen en mestaanwendingstechnieken) en het gemiddelde van de in Nederland gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, beide geïndexeerd naar 100% in 2005.

Omvang en activiteiten van de land- en tuinbouw

Productie en gebruik van mest

Milieudruk door de land- en tuinbouw

Balansen stikstof en fosfaat

Beleid en kosten van beleid