Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Landbouw

Het gebruik van meststoffen (zowel in de vorm van dierlijke mest als van kunstmest) leidt tot vervluchtiging van ammoniak en verliezen van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater. Deze verliezen leiden tot een vermindering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater als...

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Door de bodemdaling nemen de maatschappelijke kosten toe.

Bij ongewijzigd beleid blijft de veenbodem dalen en nemen de maatschappelijke kosten navenant toe. Daarnaast veroorzaakt veenoxidatie meer dan 1% van de landelijke CO2 uitstoot en is het veenlandschap kwetsbaar door verstedelijking en intensieve landbouw.

Ammoniakemissies en -concentraties

Deze figuur toont de berekende emissies (onder andere gebaseerd op gemeten emissiefactoren en registraties van staltypen, dieraantallen en mestaanwendingstechnieken) en het gemiddelde van de in Nederland gemeten ammoniakconcentraties in de lucht, beide geïndexeerd naar 100% in 2005.

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk

De belasting van het milieu in Nederland is in de periode van 1990 tot...

Modelschema van koppeling CAPRI en BIOSCORE

De combinatie van modellen kan worden ingezet om integrale analyses te maken van economische en biodiversiteitseffecten van scenario’s van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), inclusief verschuivingen tussen regio’s. De economische analyse wordt uitgevoerd met het economische model...

Infographic van het effect van 5% ecologische braaklegging op de soortenriijkdom

Vergroening van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) draagt bij aan doelen van de EU Biodiversiteitsstrategie. Een modelcombinatie kan de effecten van beleidsmaatregelen uit het GLB op biodiversiteit in landbouwgebieden berekenen, tegelijk met de effecten op landbouwproductie, -inkomens...

Infographic van vier oplossingen voor een duurzamer voedselsysteem

Verduurzaming van het voedselsysteem vraagt om een combinatie van oplossingsrichtingen, zowel bij de productie als bij de consumptie van voedsel.

Op basis van de potentielen voor de beschikbare hernieuwbare technieken lijkt het mogelijk om in 2050 tussen de 450 en 1800 PJ op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Afhankelijk van inzet en de nog te realiseren energiebesparing is dit tussen 10% en 90% van de indicatieve range voor het totale...