Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Vraag en antwoord over Landbouw

Biologische versus gangbare landbouw

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door een gezonder bodemleven en een veel lagere uitstoot van resten van gewasbeschermingsmiddelen. Biologische boeren kiezen ervoor...lees meer

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met stikstof en fosfor. Dit gebeurt voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Deze 'verrijking' kan leiden tot nadelige effecten voor ecosystemen en volksgezondheid....lees meer

Waar dieren en mensen in elkaars omgeving leven, nemen ze ziektekiemen van elkaar over. De mate waarin deze vóórkomen en de ernst daarin verschillen per ziekte. Het vaakst komen infecties met de bacteriën salmonella en campylobacter voor, door...lees meer

Er is maatschappelijke onrust over de voortgaande schaalvergroting in de veehouderij, vooral over de komst van megabedrijven. Deze zijn substantieel groter dan gezinsbedrijven, met een minimum bouwkavel uiteenlopend van 1,5 tot 3 hectare.

...lees meer

Er zijn drie (complementaire) richtingen om het voedselsysteem duurzamer te maken.

  • Efficiënter produceren van gewassen en dierlijke producten is een belangrijke oplossingsrichting, met minder gebruik van hulpbronnen zoals land,...lees meer

De term fosfaatverzadigde grond suggereert dat de bodem met fosfaat verzadigd is en geen fosfaat meer vasthoudt, waardoor al het fosfaat dat niet door het gewas wordt opgenomen uitspoelt. Dit is echter niet het geval. Een fosfaatverzadigde grond...lees meer

De Europese Commissie heeft in 2007 de Europese Kaderrichtlijn voor Bodem (KRB) aangenomen. Hierin worden zeven bedreigingen voor de Europese bodems benoemd: erosie, aardverschuivingen, afname van de voorraad organische stof, verzilting,...lees meer

Hoewel de emissies van chemische stoffen naar de bodem sterk zijn afgenomen, blijft verontreiniging met chemische stoffen vooralsnog een belangrijke bedreiging van bodems in Nederland. Het gaat hierbij om lokale verontreinigingen door industriële...lees meer

Nee, de derogatie heeft géén directe gevolgen voor de milieukwaliteit. Het effect van de derogatie op de nitraatconcentratie in het grondwater is klein, omdat de nitraatuitspoeling bepaald wordt door de gebruiksnorm voor de totale hoeveelheid...lees meer

De normen voor residuen van bestrijdingsmiddelen op voedsel werden in 2005 in 2,5% van de gevallen overschreden, voor groenten en fruit geteeld in Nederland. In 2003 was dit nog 3,5%, maar het is te vroeg om te spreken van een trend. Dat de...lees meer