Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Wat is fijnstof?

Vraag en antwoord | 25-03-2015

Fijnstof is te omschrijven als deeltjesvormige luchtverontreiniging. Fijnstof is een complex mengsel van deeltjes van verschillende grootte en van diverse chemische samenstelling. Een veel gebruikte afkorting voor fijn stof is PM. PM staat voor de Engelse term Particulate Matter. Afhankelijk van de doorsnede van de stofdeeltjes wordt gesproken van PM10 voor deeltjes met een doorsnede tot 10 micrometer (µm) of van PM2,5 voor deeltjes met een doorsnede tot 2,5 micrometer. PM10 of PM2,5 is een goede benadering voor de massa van de deeltjes met een diameter tot 10 of 2,5 μm of minder. Deeltjes met een diameter onder de 10 µm dringen bij inademing in de longen door.

Fijnstof is in chemisch opzicht geen eenduidig en eenvoudig begrip. Belangrijke bestanddelen zijn bodemstof, zeezout en van antropogene (dat wil zeggen door menselijk handelen veroorzaakte) uitstoot afkomstige deeltjes. Bij het laatste gaat het aan de ene kant om stoffen uit directe uitstoot, de zogenaamde primaire uitstoot, bijvoorbeeld roet door verbrandingsprocessen. Aan de andere kant zijn het stoffen die in de atmosfeer zijn ontstaan uit met name zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Dit is het zogenaamde secundair aerosol. Daarnaast kunnen in geringere mate nog andere bestanddelen aanwezig zijn, zoals zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).

Meer informatie