Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Luchtverontreiniging

Vraag en antwoord over Luchtverontreiniging

De methodiek om voor iedere willekeurige plaats in Nederland de fijnstofconcentratie te berekenen, kan worden onderverdeeld in drie stappen.

Stap 1. De berekening van de achtergrondconcentratie. Dit is de berekening van de...lees meer

Deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm) dringen bij inademing door in de luchtwegen. Fijnstof in de lucht kan daardoor leiden tot gezondheidsklachten en zelfs tot vroegtijdige sterfte. Epidemiologische studies wijzen uit dat in Nederland...lees meer

In internationaal verband hebben 31 landen, waaronder alle EU-lidstaten, in het zogenoemde Gothenburg Protocol afspraken gemaakt over emissieplafonds voor 2010. Op 23 oktober 2001 zijn de EU-lidstaten nationale emissieplafonds overeengekomen in...lees meer

De grootschalige aantasting van bossen werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw aanvankelijk als één van de grootste gevaren van de verzuring (‘zure regen’) gezien. De berichten over stervende bossen in Duitsland (‘Waldsterben’) hebben de (...lees meer

De gemiddelde regionale fijnstofconcentratie in Nederland bedroeg in 2011 26 µg/m3. In stedelijke gebieden kon de gemiddelde concentratie oplopen tot om en nabij de 30 µg/m3.

De luchtkwaliteit voor fijnstof in Nederland is de afgelopen...lees meer

Verzuring is het zuurder worden van het milieu door atmosferische (verzurende) depositie. De aanwezigheid van verzurende stoffen in de atmosfeer is het gevolg van emissies van zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en...lees meer

Uit onderzoek blijkt dat 75 tot 80% van de fijnstofbestanddelen van antropogene herkomst is (ofwel ontstaan door menselijk toedoen). Op basis van bekende antropogene uitstoot gegevens voor Europa en modelberekeningen kan ongeveer 60% van de...lees meer

Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met stikstof en fosfor. Dit gebeurt voornamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Deze 'verrijking' kan leiden tot nadelige effecten voor ecosystemen en volksgezondheid....lees meer

Het wordt steeds aannemelijker dat verkeersgerelateerde emissies effect hebben op de gezondheid. Er worden blootstelling-effect-relaties met stikstofdioxide als luchtindicator gevonden. Hoewel directe effecten van stikstofdioxide zelf hierbij...lees meer

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden op dit moment vooral op lokaal niveau nog overschreden, met name bij snelwegen en drukke straten in binnensteden en bij grote stallen voor de intensieve veehouderij. Met het Europese en nationale...lees meer