Publicaties

187 publicaties in het onderwerp 'Mobiliteit'Sorteer op datumSorteer op relevantie

De betekenis van meer thuiswerken voor mobiliteitsbeleid

De afgelopen anderhalf jaar heeft Nederland vanwege de coronapandemie meer ervaring opgedaan met thuiswerken. Maar leidt die ervaring ertoe dat de toekomstige balans tussen werken op kantoor en werken thuis gaat veranderen? En wat zijn daarvan de gevolgen voor wonen, werken...

Waterstof tot nadenken

Nederland heeft in de Klimaatwet vastgelegd in 2050 (vrijwel) klimaatneutraal te willen zijn. Dit doel brengt een radicale energietransitie met zich mee; een opgave waarvoor binnen de sector mobiliteit noch voor het te doorlopen pad, noch voor het einddoel alle vakjes al zijn...

Verkenning stedelijk personenverkeer in Nederland

De afgelopen decennia is het aantal inwoners in steden sterk toegenomen. Dit biedt uitdagingen en kansen voor gestelde doelen zoals het verbeteren of in stand houden van de bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid. Om de huidige en toekomstige ontwikkeling van...

De ontwikkeling van een nieuw landelijk personenautoparkmodel

Op verzoek van het ministerie van IenW wordt een nieuw landelijk  personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch Personenauto Rekenkader (SPARK). Met dit instrument kan op nationaal niveau de omvang en samenstelling van het personenautopark worden geraamd voor...

Emissiefactoren wegverkeer: wijzigingen en uitbreidingen 2021

TNO en het PBL publiceren periodiek cijfers over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door het wegverkeer in Nederland. Deze cijfers, de ‘emissiefactoren’, geven de uitstoot van een aantal luchtverontreinigende stoffen weer per afgelegde kilometer voor een gemiddelde...

Brede welvaart en mobiliteit

In deze notitie verkent het PBL wat het betekent als mobiliteit en mobiliteitsbeleid vanuit een bredewelvaartsperspectief worden beschouwd. Hieruit destilleren we zowel implicaties voor het mobiliteitsbeleid als de nieuwe kennisbehoefte die daaruit voortkomt.

Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de Leefomgeving na hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering,...

Pagina's