Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Natuur, landschap en biodiversiteit

Infographics over Natuur, landschap en biodiversiteit

Favoriete plekken in buitengebieden in relatie tot ligging van natuurgebieden

Ruim 3000 Nederlanders in 6 regio’s is gevraagd om de meest aantrekkelijke, waardevolle, belangrijke plek met groen, natuur en/of water in Nederland aan te geven. Ruim 50% van de mensen heeft een natuurgebied op land als favoriete plek met water, groen of natuur. 15% geeft de voorkeur aan...

De DPSIR keten

DPSIR model helpt bij leggen relaties tussen milieudruk en biodiversiteit

Voor een goed begrip van oorzaken, gevolgen en ingrepen gebruikt het PBL de DPSIR-keten. Veranderingen in biodiversiteit worden veroorzaakt door een combinatie van de verschillende drukfactoren. Maatschappelijke...

Het grootste deel van de geschikte landbouwgrond is al in gebruik

Grootste deel van geschikte landbouwgrond is al in gebruik

In veel gebieden is nog voldoende land beschikbaar voor uitbreiding van de landbouw, maar de voor landbouw geschikte grond is in 9 van de 10 regio’s al grotendeels in gebruik. China, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika...

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Ontwikkeling Biodiversiteit

Zowel in Nederland, in Europa als wereldwijd is veel oorspronkelijke natuur verloren gegaan. Door drukfactoren zoals landgebruik en versnippering is de populatieomvang van inheemse soorten gedaald. Sommige soorten zijn zelfs helemaal verdwenen. In Nederland is het verlies aan oppervlakte en...

Levering van goederen en diensten uit ecosystemen

Het kabinet verwacht dat burgers en bedrijven die baat hebben bij natuurlijk kapitaal, er in zullen willen investeren om dit in stand te houden. Dat blijkt in de praktijk echter nog nauwelijks te gebeuren. Dat komt deels door gewenning aan de “gratis” beschikbaarheid van natuurlijk kapitaal,...

Ecosysteemdiensten in Nederland

De verschillende ecosysteemdiensten in Nederland onderverdeeld naar productie, regulerende en culturele diensten.

Toedeling van biodiversiteitsverlies op land aan verschillende productiesectoren

Volgens prognoses van het PBL neemt de biodiversiteit bij ongewijzigd beleid wereldwijd in de komende 40 jaar met 10% af. Dit is het gevolg van een 50-70% toename in de vraag naar voedsel, hout, energie en water voor een groeiende en steeds rijker wordende wereldbevolking. Dit verlies is gelijk...

Weergave ontwikkeling milieudruk

De milieudruk in Nederland is de laatste decennia steeds verder afgenomen, terwijl de economie groeide. Het beleid heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Ontkoppeling economische groei en milieudruk

De belasting van het milieu in Nederland is in de periode van 1990 tot...