Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Ruimtelijke ontwikkeling

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende...

Complexe dagelijkse patronen

Waar steden vroeger duidelijk afgebakend waren, is het verschil tussen stad en land in de loop van de 20e eeuw steeds meer vervaagd. Steden zijn getransformeerd tot stedelijke regio’s met een grote diversiteit aan plekken en functies. Daarnaast zijn de stedelingen mobieler geworden en bewegen ze...

Stedelijk Nederland

De stedelijke kernen en het ommeland vormen samen de stedelijke regio. In dergelijke regio’s is het grootste aantal banen te vinden. Het aandeel kenniswerkers is er ver bovengemiddeld en ook buitenlandse migranten trekken vooral naar deze gebieden en niet naar het platteland. De concentratie van...

De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende decennia niet veranderen. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Voor Nederland voorziet de regionale prognose van CBS/PBL (2013) een sterke...

Drie opgaven voor de stad

De snelle groei van de stad gaat gepaard met kansen en risico’s. Grote stedelijke opgaven liggen vooral op de elkaar overlappende terreinen van de economie, leefbaarheid en innovatie.

Een baan vind je in de stad

Bedrijven vestigen zich onder andere in steden vanwege de nabijheid van afnemers en gespecialiseerde leveranciers, een omvangrijke arbeidsmarkt met veel hoogopgeleiden en de mogelijkheden tot samenwerking. De hogere dichtheid van steden maakt mensen productiever en maakt een groot en gevarieerd...

Inkomensverschillen in de stad

Niet alleen tussen steden, maar ook binnen de steden verschillen de inkomens van inwoners. De kaarten van Amsterdam, Den Haag en Arnhem laten verschillende spreidingspatronen zien. De kaarten die laten zien waar de niet-westerse allochtonen in de stad wonen, vormen min of meer de contramal van...

Minder inkomen, minder gezond

De leefbaarheid en veiligheid in de Nederlandse steden is in de afgelopen decennia fors verbeterd. Toch komen criminaliteit en overlast uiteraard nog steeds voor, het meest in de grotere steden. Ook blijven de inwoners van de grotere steden gemiddeld minder lang gezond en worden ze wat minder...

Profielen van binnensteden

Er zijn belangrijke verschillen tussen binnensteden onderling. Er zijn 5 profielen van binnensteden te onderscheiden: 

  • A. ‘bruisend in een sterke regio’ (voorbeelden: Amsterdam, Den Haag, Utrecht);
  • B. ‘solide en regionaal voorzienend’ (voorbeelden: Arnhem, Eindhoven,...

In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld ruim 9% van de winkelvloeroppervlakte staat leeg in 2017. De winkelleegstand concentreert zich verhoudingsgewijs (ten opzicht van de voorraad) vooral aan de randen van Nederland, voor een deel in krimpgebieden zoals in...