Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Ruimtelijke ontwikkeling

Hoe zeker is groei op de woningmarkt op de lange termijn?

Vraag en antwoord | 26-03-2015

De regionale ruimtelijke scenario’s die het PBL in het kader van de Ruimtelijke Verkenningen heeft ontwikkeld, laten zien dat groei in huishoudens en werkgelegenheid op de langere termijn in veel regio’s onzeker is. Voor een groot deel van het land zijn op de lange termijn zowel groei, krimp als stabilisatie mogelijk. In regio’s als het Rivierengebied, de Veluwe en delen van het Groene Hart zijn krimp en groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid beiden goed denkbaar. In stedelijke regio’s als Almere, Groningen, Arnhem/Nijmegen en Utrecht zullen bevolking, werkgelegenheid en mobiliteit de komende tijd blijven groeien. Krimp treedt de komende periode vrij zeker op in regio’s aan de rand van Nederland, zoals Oost-Groningen en Midden-Limburg. Verregaande deregulering van het ruimtelijk beleid kan bovendien leiden tot een verschuiving van de druk richting Randstad en Noord-Brabant. Analyses wijzen uit dat wanneer provincies en gemeenten overgaan tot vergaande liberalisatie van ruimtelijk beleid, dat kan leiden tot een concentratie van de resterende groei in de Randstad, en daarbinnen tot een deconcentratie; een sterkere groei van de woonfunctie in gebieden op enige afstand van de steden, zoals het Groene Hart maar ook het Rivierengebied. Hierdoor kan de internationale concurrentiekracht van de Randstad als geheel sterker worden. Tegelijkertijd ontstaat er ook een extra belasting van de al zwaarbelaste infrastructuur in West- en Centraal-Nederland en een versterking van krimp in daarvoor gevoelige regio’s.