Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Verstedelijking en economie

Banengroei en ongelijkheid in 22 stadsgewesten

De ‘triomf van de stad’ geldt niet overal en voor iedereen. In welke stadsgewesten steeg het aantal banen? Waar neemt de ongelijkheid toe? In deze themawebsite kunt u zien hoe uw regio ervoor staat.

Nederland is een sterk verstedelijkt land. Een groot deel van de Nederlanders woont in steden of in de suburbane kernen daar rondom. Ook ons platteland ligt grotendeels in de directe invloedssfeer van de steden en de inwoners maken volop gebruik van stedelijke voorzieningen. De ontwikkelingen die geleid hebben tot dit patroon van wonen, werken en leven noemen we ‘verstedelijking’. Het PBL bestudeert verstedelijking vooral als fysiek-ruimtelijk proces en doet onderzoek naar hoe dit proces zich voltrekt, wat de gevolgen daarvan zijn voor mens, milieu en samenleving en hoe het beleid hierin zou kunnen sturen. Met regionaal-economische studies onderzoekt het PBL hoe de factor ruimte het economische gedrag van bedrijven, consumenten en de overheid beïnvloedt en hoe deze gedragingen op hun beurt invloed hebben op de (ruimtelijke) economische ontwikkeling.

Feiten en cijfers

Verandering in de regionale concurrentiepositie door een Brexit

De verandering in concurrentiepositie uitgedrukt in de procentuele verandering in de kosten ten...

Grenspendel van Nederlanders en Duitsers naar hun buur land

In vergelijking met 2012 hebben in 2014 iets meer Nederlanders een baan in Duitsland, maar...

Oppervlakte en leegstand van winkels

Oppervlakte in miljoen m2 en leegstand van winkels in procenten over de periode 2004-2016