Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Modellen over Water

PCLake

PCLake is een van de modellen ter beschrijving en voorspelling van de (ongewenste) neveneffecten van eutrofiëring op de kwaliteit van het water en van aquatische ecosystemen. PCLake richt zich op het watertype ondiepe meren en plassen. Eutrofiëring veroorzaakt in ondiepe meren het verdwijnen van ondergedoken waterplanten, een hoge algendichtheid en troebel water, gepaard gaande met verlies aan biodiversiteit.

PCDitch

PCDitch is een van de modellen ter beschrijving en voorspelling van de (ongewenste) neveneffecten van eutrofiëring op de kwaliteit van het water en van aquatische ecosystemen. PCDitch richt zich op het watertype sloten: ondiepe, smalle, (semi-)stagnante wateren.

NAGROM - NAtional GROundwater Model

NAGROM is het landsdekkende, stationaire grondwatermodel van Rijkswaterstaat (NAtionaal GROndwater Model). In de afgelopen tien jaar is 90% van Nederland in model gebracht. NAGROM is gedocumenteerd in een serie van 10 regiogebonden deelrapporten en is algemeen beschikbaar voor het ondersteunen bij de beantwoording van beleids- en adviesvragen op landelijke, regionale en lokale schaal.

LakeBiodiv - Natuurwaarde van meren

Het model berekent de natuurwaarde van meren voor vissen, vogels, macrofauna en waterplanten. Deze kunnen gecombineerd worden tot een indicator voor de totale natuurwaarde.

ATLANTIS

Atlantis is een beslissingsondersteunend systeem voor het ontwikkelen, evalueren en vergelijken van oplossingen voor de (toekomstige) infrastructuur van de drink- en industriewatervoorziening in Nederland, op basis van milieudruk en kosten. Atlantis bepaalt de meest efficiënte ruimtelijke afstemming tussen het toekomstige aanbod aan drinkwater en de toekomstige vraag naar drinkwater.

AQUACID

Dynamisch ecosysteemmodel beschrijft de effecten van atmosferische depositie op verzuring en vermesting in de Nederlandse vennen. Er worden twee gidssoorten voor de waterplanten beschreven (Oeverkruid en Knolrus). Met het model wordt de ontwikkeling van deze waterplanten berekend.

LGM: Landelijk Grondwatermodel

Het Landelijk Grondwatermodel (LGM) berekent de stroming van water en stoffen in het grondwater. Daarnaast berekent het model de grondwaterstanden. Het Planbureau voor de Leefomgeving gebruikt het LGM in vrijwel alle nationale beleidsevaluaties (milieuverkenningen, evaluatie meststoffenwet, verdrogingsstudies). De inzet van het LGM is echter vaak onzichtbaar: grondwaterstroming is op zich geen interessant beleidsthema, maar de verspreiding van stoffen in het grondwater is dat wel. Daarnaast is de grondwaterstand een belangrijke factor in de ecologische kwaliteit van een gebied.

De Waterplanner

De Waterplanner is een instrument waarmee de invloed van milieudruk op de oppervlaktewaterkwaliteit kan worden berekend. Het Planbureau voor de Leefomgeving gebruikt dit instrument voor nationale beleidsevaluaties. Een belangrijke uitvoervariabele is de nutriëntenconcentratie in het oppervlaktewatersysteem. Door zijn opzet (stroomgebiedbenadering) sluit het model aan bij de vragen die de Kaderrichtlijn Water stelt. Het model maakt onder andere gebruik van metamodellen van STONE, PCDITCH en PCLAKE.

SWAP: Soil Water Atmosphere Plant model

Het SWAP model wordt gebruikt om de waterstroming in de bodem te beschrijven. Kennis hierover is noodzakelijk, omdat water het belangrijkste transporterend medium voor bestrijdingsmiddelen en nutriënten is. SWAP levert dan ook de invoer voor de nationale modellen voor uit- en afspoeling van nutriënten (STONE) en bestrijdingsmiddelen (PEARL). SWAP wordt door Alterra ontwikkeld en beheerd.