Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Water

Wat kost schoon oppervlaktewater en wat levert het op?

Vraag en antwoord | 05-03-2014

Nederland geeft jaarlijks ruim 3 miljard euro (meting 2003) uit aan het voorkómen van verontreiniging van het oppervlaktewater. In dit bedrag zitten ook de kosten voor de riolering en het mestbeleid. De grootste kostenpost is de gemeenschappelijke waterzuivering: circa 1,2 miljard euro per jaar.

Schoon water levert ook baten en besparingen op. Zo zou de drinkwatersector ruim 400 miljoen euro per jaar minder kosten hebben als het oppervlaktewaterwater schoon zou zijn en zou jaarlijks ongeveer 60 miljoen euro worden bespaard op waterbodemsanering en effectgerichte maatregelen voor natuur. Hierbij komen de waarschijnlijk veel hogere besparingen indien er geen kosten meer hoeven worden gemaakt voor het verwerken en bergen van verontreinigde baggerspecie uit havens, vaarwegen en overige watergangen.

De inwoners van Nederland hebben gezamenlijk jaarlijks ongeveer 170 tot 215 miljoen euro over voor schoon zwemwater. Toerisme en recreatie die verband houden met waternatuur leveren jaarlijks ongeveer 3 miljard euro (meting 2002) op. De meerwaarde van woningen die grenzen aan een recreatieplas loopt op tot 30%. Het aandeel van schoon oppervlaktewater in deze laatste twee cijfers is niet bekend. Daarnaast zijn er nog de moeilijk in geld uit te drukken natuurwaarden en belevingswaarden.

Degenen die de kosten maken voor het voorkómen van verontreiniging (bijvoorbeeld de industrie, landbouw, gemeenten) zijn niet altijd degenen die de baten hebben van schoon water (bijvoorbeeld de drinkwatersector, recreatiesector, natuur).

Meer informatie