Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Wonen

Implementatietempo van gasvrij maken van alle bestaande woningen

Een gasvrije gebouwde omgeving in 2050 betekent dat er 6 miljoen woningen moeten worden aangepakt. Dat is een ingrijpende operatie die snel, maar ook verantwoord op gang moet worden gebracht. In de laatste fase zal het gaan om rond de 300.000 woningen per jaar.

Inkomensgroepen naar betaalruimte in huursector, 2014

Scheefwoners naar huidige, mogelijke en markthuur, 2014

Deze infographic laat zien dat de realiseerbare woningbouwopgave – in zowel het hoge als lage groeiscenario - in bestaand bebouwd gebied regionaal sterk verschillen.

Samenstelling van de woningvoorraad

De woningvoorraad groeide sinds 1970 fors. Dit kwam vrijwel uitsluitend door de groei van het eigen woningbezit. Het totaal aantal huurwoningen schommelde, maar groeide per saldo weinig. Het aantal particuliere huurwoningen daalde constant.

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende...

Inkomensverschillen in de stad

Niet alleen tussen steden, maar ook binnen de steden verschillen de inkomens van inwoners. De kaarten van Amsterdam, Den Haag en Arnhem laten verschillende spreidingspatronen zien. De kaarten die laten zien waar de niet-westerse allochtonen in de stad wonen, vormen min of meer de contramal van...

Minder inkomen, minder gezond

De leefbaarheid en veiligheid in de Nederlandse steden is in de afgelopen decennia fors verbeterd. Toch komen criminaliteit en overlast uiteraard nog steeds voor, het meest in de grotere steden. Ook blijven de inwoners van de grotere steden gemiddeld minder lang gezond en worden ze wat minder...

Mensen maken de stad

Niet alle opgaven op het gebied van economie, leefbaarheid en innovatie kunnen op het niveau van de stad worden opgelost. Wel bieden steden kansen om bestaande praktijken om te vormen en nieuwe kennis en kunde te ontwikkelen. Lokale experimenten en de intelligentie en daadkracht van energieke...

Aantal inwoners in zes stadsgewesten

De zes stadsgewesten zijn Amsterdam, Rotterdam,Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen.In stadsgewesten Eindhoven en Groningenbevinden zich geen groeikernen.