Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Vragen en antwoorden over de website en PBL-publicaties

Hier vindt u antwoorden op vragen over deze website en de informatie die u er op kunt vinden. Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op via info@pbl.nl.

Vragen

Antwoorden

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Het PBL gebruikt de persoonsgegevens die u op deze website achterlaat alleen voor het doel waartoe u die gegevens heeft achtergelaten. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, dan vragen wij u om uw e-mailadres zodat wij de nieuwsbrief kunnen verzenden. Wij gebruiken in dit geval uw e-mailadres alleen voor het toezenden van de nieuwsbrief en nergens anders voor.

Mag ik PBL-publicaties op mijn website plaatsen of anderszins gebruiken?

Het PBL is een overheidsorganisatie; onze publicaties zijn ‘met belastinggeld gemaakt’ en daarom vrij beschikbaar. U kunt PBL-publicaties en afgeleiden daarvan gratis kopiëren, distribueren, vertonen, downloaden, citeren, of figuren eruit gebruiken. Wel vragen we, als citaten of figuren uit onze publicaties gebruikt worden, het PBL als bron te vermelden. Bij afgeleide werken mag niet de indruk worden gewekt dat het PBL zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Zie hiervoor ook de 'creative commons' licentie. Foto’s op de website vallen niet onder de 'creative commons' licentie omdat het PBL hiervoor in het algemeen niet over het auteursrecht beschikt.

Mag ik afbeeldingen uit PBL-publicaties gebruiken?

U mag elke PBL-afbeelding gratis gebruiken, mits u het PBL als bron vermeldt. Zie hiervoor ook de 'creative commons' licentie. Foto’s op de website vallen niet onder de 'creative commons' licentie omdat het PBL hiervoor in het algemeen niet over het auteursrecht beschikt.

Is de website voor iedereen toegankelijk?

Het PBL probeert deze website zo te onderhouden dat iedereen toegang heeft tot de informatie die wordt aangeboden. Wij doen ons best om de webrichtlijnen te volgen en te voldoen aan het Waarmerk drempelvrij.nl.

Waarom zijn sommige door PBL-auteurs geschreven publicaties niet gratis beschikbaar op de website?

Sommige publicaties brengt het PBL niet zelf uit, maar verschijnen bij een externe uitgeverij waar ze tegen betaling verkrijgbaar zijn. Als deze uitgeverij de boeken of artikelen (in wetenschappelijke tijdschriften) niet vrij beschikbaar stelt, dan kan het PBL dat ook niet doen.

Welke rapporten verschijnen in hard copy?

Om zuinig om te gaan met het milieu én met financiële middelen brengt het PBL alleen die rapporten in hard copy uit waar dat een duidelijke meerwaarde heeft. Simpel gesteld: wel de toonaangevende publicaties die gericht zijn op een brede groep klanten; niet de meer wetenschappelijke publicaties, gericht op een beperkt publiek.

Waarom zijn sommige publicaties alleen in het Engels verkrijgbaar?

Rapporten die vooral van belang zijn voor een internationaal publiek brengt het PBL vaak alleen in het Engels uit, bijvoorbeeld als deze zijn gericht op de EU.

Zijn er kosten verbonden aan het opvragen van een publicatie?

Nee, hier zijn in principe geen kosten aan verbonden.

Mag ik delen uit publicaties opnemen in andere documenten?

U mag alles delen uit onze publicaties mits u het PBL als bron vermeldt.

Kan ik een afbeelding in een hogere resolutie opvragen?

Het PBL produceert veel figuren. Van deze figuren zijn ook hoge resolutie versies beschikbaar voor gebruik in drukwerk bijvoorbeeld. Neem hiervoor contact op met de beeldredactie van het PBL: beeldredactie@pbl.nl.

Mag ik een presentatie die op deze site staat gebruiken?

Dit mag, mits u het PBL als bron vermeldt.

Welke soorten PBL-publicaties verschijnen er en wat is het onderscheid?

Het PBL brengt rapporten, artikelen, working papers en notities uit. Zie voor een nadere toelichting hieronder.

Rapporten

Dit is de grootste categorie PBL-publicaties. Rapporten kunnen een heel verschillend karakter hebben:

  • Monitoringsrapporten, met name de Balans van de Leefomgeving. Een Balans, die elke twee jaar verschijnt, geeft een overzicht van de stand van zaken op het brede terrein van de leefomgeving.
  • Evaluaties: bevatten een analyse van de effecten van het gevoerde beleid op een bepaald terrein, zoals de Evaluatie Meststoffenwet. Bij een ex-durante evaluatie vindt de evaluatie plaats terwijl een regeling / beleid nog geldt, bij ex-post evaluaties gebeurt dat achteraf. Bij een ex-ante evaluaties geeft het PBL een analyse van de te verwachten effecten van voorgenomen beleid, zoals in de Ex-ante evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de Ex-ante evaluatie Green Deals Energie.
  • Signalenrapporten: geven voor een belangrijk onderwerp signalen af over maatschappelijke veranderingen die zich voordoen en/of over wenselijke veranderingen.
  • Publicaties gericht op de lange termijn: hierbij onderscheidt het PBL twee categorieën, verkenningen en scenariostudies. Verkenningen blikken vooruit op te verwachten ontwikkelingen. Scenariostudies geven in een aantal scenario’s mogelijke ontwikkelingen aan, rekening houdend met relevante onzekerheden.
  • Leidraden en handreikingen, bijvoorbeeld de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse.
  • Prognoses, onder meer referentieramingen.

Artikelen

Publicaties van PBL-onderzoekers in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften.

Working papers

Wetenschappelijke publicaties, soms als voorstadium voor een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift.

Notities

Publicatie op verzoek van bijvoorbeeld een ministerie of de Tweede Kamer, in antwoord op een concrete vraag.