Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Themasites

De themasites van het PBL bieden specifieke wetenschappelijk-inhoudelijke diepgang bij onderdelen van een onderwerp. Voor informatie over beleid verwijzen we naar de onderwerpen.

Nederlandstalige themasites

Balans van de Leefomgeving

Het PBL evalueert in de Balans van de Leefomgeving het rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte. Hoe werkt het beleid uit? Welke mogelijkheden heeft de Rijksoverheid om in te spelen op de grote leefomgevingsvraagstukken? In welke mate lukt dit?

Biomassa, wensen en grenzen

Biomassa is een onmisbare grondstof voor een schone economie in Nederland. Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe kan biomassa het beste worden benut? Het PBL heeft vele aspecten doorgerekend, zet de voors en tegens op een rij en laat zien waar de onzekerheden vandaan komen.

Compendium voor de Leefomgeving

Met het Compendium voor de Leefomgeving kunnen beleidsmakers, politici, professionals online beschikken over actuele gegevens op het gebied van ruimte, milieu en natuur en hebben ze toegang tot data achter (beleids)evaluaties. Een samenwerkingsproduct van PBL, CBS en Wageningen UR.

Evaluatie Natuurpact

Rijk en provincies hebben het PBL in 2016 gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren. Het PBL doet dit via een 'lerende evaluatie' in samenwerking met WUR en VU.

Leidraad Omgaan met Onzekerheden

Deze Leidraad biedt assistentie aan onderzoekers bij het in kaart brengen en communiceren van onzekerheden in milieuassessments.

Natuurlijk Kapitaal Nederland

In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) onderzocht het PBL waar natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier ondernemers en overheden daar concreet mee aan de slag kunnen.

Natuurverkenning 2010-2040

In de Natuurverkenning kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Welke stappen kan het beleid zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040 (samenwerking tussen CBS en PBL) geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten.

Uiteenlopende paden, potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen regio’s nemen de verschillen toe. Kijk wat dit betekent voor uw regio. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, stijgt het aantal AOW’ers? Welke effecten heeft dit op de zorg?

Verdeelde triomf, banengroei en economische ongelijkheid in 22 stadsgewesten

De ‘triomf van de stad’ geldt niet overal en voor iedereen. Welke ontwikkelingen zien we in Nederland? In welke regio’s steeg het aantal banen? Nemen de verschillen tussen arm en rijk toe? Kijk hoe uw regio ervoor staat.

Welvaart en Leefomgeving (WLO)

Hoe verandert Nederland in de komende decennia en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Deze vragen worden verkend aan de hand van scenario’s. Met deze studie brengen het CPB en PBL in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn voor de fysieke leefomgeving.

PBL-Geonetwork metadatacatalogus

Het Geonetwork van het PBL is de catalogus waarin metadata van alle door het PBL aangeboden (geo)webservices zijn te vinden. In de metadata zijn links opgenomen naar interactieve kaarten en naar de API’s (Application Programming Interface) voor ontwikkelaars die PBL-webservices willen gebruiken in hun eigen applicaties of websites. Neem voor meer informatie of vragen over het PBL-Geonetwork contact op met het PBL Geoloket.

Engelstalige themasites

Nature Outlook 2016

Het PBL verkent de gewenste perspectieven voor natuur in Europa, om zodoende de 'Biodiversity Strategy' te verrijken. De verkenning zal gebruikt worden voor een informele ministeriële conferentie gedurende het Nederlandse EU voorzitterschap.

Roads from Rio +20

Het rapport 'Roads from Rio+20' analyseert hoe combinaties van technische maatregelen en veranderingen in consumptiepatronen zouden kunnen bijdragen aan het realiseren van een aantal duurzaamheidsdoelen. Het rapport kijkt daarbij met name naar de samenhang tussen deze maatregelen.

EDGAR

EDGAR is een informatiesysteem met mondiale emissies van directe en indirecte broeikasgassen uit anthropogene bronnen, inclusief gefluorideerde koolwaterstoffen en aerosolen. De emissieinventarisaties zijn beschikbaar per regio en land and op een grid van 1x1 graad. EDGAR genereert mondiale, regionale en nationale emissiedata in meerdere formaten.

GEIA

De GEIA-website biedt toegang tot EDGAR-data over de stoffen NMVOS, ammoniak (NH3) en koolmonoxide (CO), die in GEIA-verband beschikbaar worden gesteld. GEIA is een activiteit van het Internationaal Geosphere-Biosphere Program (IGBP).

HYDE

HYDE (History Database of the Global Environment ) is een database met tijdreeksen van bevolking en landgebruik over de afgelopen 300 jaar. HYDE biedt eveneens tijdreeksen van verschillende indicatoren zoals BNP, veestapel, consumptie, broeikasgasemissies en industriële productie per land.

Nature Outlook 2010-2040

In de Natuurverkenning 2011 kijkt het PBL ver vooruit naar de toekomst van natuur en landschap in Nederland. Aan wat voor soort natuur heeft de samenleving in 2040 behoefte? Hoe zou Nederland eruitzien met die natuur? En welke stappen kan het beleid vanaf 2011 al zetten om toe te werken naar die gewenste natuur?

Engelstalige modellensites

FAIR

FAIR is een interactief computermodel voor het (kwantitatief) evalueren van de milieueffectiviteit en economische kosten van verschillende klimaat mitigatie-regimes voor internationale lastenverdeling voor het klimaatbeleid. Het model legt relaties tussen enerzijds langetermijnklimaatdoelen en reductiedoelstellingen en anderzijds regionale emissiequota en kosten van emissiereducties die in het kader van het internationale klimaatverdrag van de UNFCCC worden getroffen.

IMAGE

IMAGE (Integrated Model to Assess the Global Environment) is een samenhangende set van ecologische en milieumodellen die de milieueffecten simuleren van wereldwijde menselijke activiteiten. Het model beschrijft de interactie tussen maatschappij, biosfeer en klimaatsysteem om daarmee duurzaamheidsonderwerpen als klimaatverandering, biodiversiteit en welzijn te verkennen. Het doel van IMAGE is de langetermijndynamiek van klimaatverandering te onderzoeken, als resultante van demografische, technologische, economische, sociale, culturele en politieke factoren.

GISMO

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de 3 duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven worden onder meer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs. Het model maakt deel uit van het brede IMAGE raamwerk.

GLOBIO

Het GLOBIO-model is een instrument om de menselijke invloed op biodiversiteit te berekenen, zowel in verleden, heden als toekomst. Als beleidsinstrument wordt het regelmatig toegepast voor wereldwijde, regionale en nationale evaluaties.