Mestbeleid verbetert voorlopig kwaliteit oppervlaktewater niet

29-10-2007 | Persbericht

Minder mest

Door de invoering van evenwichtsbemesting in 2015 via de Meststoffenwet kan er 35 miljoen minder fosfaat uit dierlijk mest worden gebruikt. Dit betekent een grote opgave voor de intensieve veehouderij om hun mest af te zetten. Deze sector zag in 2006 door het gebruiksnormenstelsel haar mestafzetkosten al met 80-100 miljoen euro toenemen.

Op 65 procent van het areaal is de hoeveelheid mest die volgens landbouwkundig advies nodig is, minder dan volgens het voorgenomen beleid. Dit biedt perspectief voor verdere aanscherping van fosfaatgebruiksnormen als maatregel om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.