Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren

11-12-2008 | Persbericht

Doelen waarschijnlijk niet allemaal bereikt

Het is niet waarschijnlijk dat alle door de waterschappen voorgestelde doelen voor beken, sloten en kleine meren (regionale wateren) bereikt worden. Om te voorkomen dat Nederland door de Europese Commissie in gebreke wordt gesteld, zou Nederland op termijn lagere doelen kunnen formuleren en/of aanvullende maatregelen treffen. Maatregelen voor de inrichting van beken, vaarten en kanalen blijken daarbij het meest kosteneffectief. Dat geldt ook voor actief visstand beheer in meren. Voor de rijkswateren zijn de voorgestelde doelen waarschijnlijk wel haalbaar, behalve voor de kustwateren.

Fosfaten moeilijk terug te dringen

Uit de studie blijkt dat het heel moeilijk wordt om meststoffen, vooral fosfaten, in het oppervlaktewater terug te dringen. Door landbouw zijn in het verleden in de bodem grote voorraden opgebouwd die zelfs na decennia nog langzaam in het water terecht komen. Dit beïnvloedt de ecologische kwaliteit van het water. Naar verwachting zal in 2027 driekwart van de fosfaten in het oppervlaktewater voortkomen uit landbouwgronden. Zuiveringsmoerassen rond landbouwgebieden kunnen op korte termijn de hoeveelheid fosfaten in het water verlagen, maar er zijn hoge kosten aan verbonden en de effectiviteit is nog onzeker.