Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Het IPCC-rapport en de betekenis voor Nederland

Overig type | 07-06-2007
Foto van de omslag van het PCCC-rapport

Woensdag 6 juni j.l. hebben het MNP en de andere klimaatinstituten van Nederland (gebundeld in het PCCC) de Nederlandse vertaling van de IPCC-rapporten gepubliceerd. Niet alleen is hier sprake van een vertaling van de IPCC-kennis, maar wordt ook ingegaan op de betekenis van de IPCC-rapporten voor Nederland. Onder meer wordt ingegaan op de implicaties van de in het Regeerakkoord afgesproken klimaatdoelstellingen.

IPCC-rapport en betekenis voor Nederland

Woensdag 6 juni j.l. hebben het MNP en de andere klimaatinstituten van Nederland (gebundeld in het PCCC) de Nederlandse vertaling van de IPCC-rapporten en de betekenis hiervan voor Nederland gepubliceerd.

De eerste drie hoofdstukken geven een beknopte weergave van alle klimaatkennis die door IPCC is uitgebracht. Het vierde hoofdstuk vertaalt de algemene IPCC-kennis naar de Nederlandse situatie. In dat hoofdstuk wordt ingegaan op de verwachte klimaatverandering in Nederland, de kosten en baten van aanpassing aan die klimaatverandering en de implicaties van de Nederlandse inzet voor klimaatbeleid zoals verwoord in het Regeerakkoord.

De hoofdconclusies van die drie delen zijn als volgt samen te vatten:

Wat is er aan de hand?

De mensheid heeft een onmiskenbare invloed op het klimaat en dat blijft nog eeuwen zo, zelfs als we maatregelen nemen om die invloed te beperken. Reeds waargenomen veranderingen, zoals gemiddeld hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel en veranderingen in neerslag en extreem weer, zullen verder doorzetten. Er zijn steeds meer gegevens en argumenten die dit beeld versterken en onderbouwen.

Waartoe leidt dat?

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar voor natuur, mens en maatschappij. Er zijn meer en betere onderzoeksgegevens en uitvoeriger en betere documentatie beschikbaar. Die bieden een sterkere wetenschappelijke basis voor een goede beoordeling van veranderingen van het klimaat in diverse regio’s en de gevolgen daarvan.

Welke maatregelen zijn wereldwijd nodig?

Er zijn maatregelen genoeg beschikbaar om de groei van broeikasemissies terug te dringen en zo de mondiaal gemiddelde opwarming te beperken tot 2 à 3 graden Celsius. Zonder extra klimaatbeleid zouden de broeikasgasemissies juist met 25-90% stijgen tussen 2000 en 2030. Beperking tot 3 graden leidt naar schatting tot 0,6% afname van het bruto mondiaal product (BMP) in 2030. Tegen hogere kosten is het ook mogelijk de stijging te beperken tot 2 graden. Dit komt neer op circa 3% afname van het BMP.

Wat betekent het voor Nederland?

In Hoofdstuk 4 maken de PCCC-instituten een vertaling van de IPCC-inzichten naar het Nederlandse schaalniveau. in Nederland neemt de kans op hittegolven in de zomer en meer neerslag in de winter toe. Neerslag in de zomer is nog zeer onzeker en is afhankelijk van of atmosferische stroming wel of niet zal wijzigen.

Daarnaast zijn de beleidsdoelen uit het Regeerakkoord geanalyseerd. Zo concludeert de brochure dat de beleidsdoelstellingen die Nederland in het Regeerakkoord heeft opgeschreven (-30% reductie van broeikasgassen, 2% per jaar energiebesparingstempo en 20% aandeel hernieuwbare energie, allemaal in 2020) leiden tot nationale kosten van mogelijk 8 a 9 miljard euro per jaar. Deze kosten kunnen lager zijn als niet alle drie de doelen tegelijkertijd worden nagestreefd, maar dan zal de energiemix in 2020 er zeker ook anders uit zien (bijvoorbeeld meer gebruik van CO2-opslag).

Over adaptatie (aanpassing aan de veranderende omstandigheden) kan nog niet veel worden gezegd omdat nog veel kennis niet beschikbaar is voor Nederland. Wel is duidelijk dat de hoogste kosten van adaptatie bij ruimte voor rivieren komt te liggen en de aanpassing van de rioleringssystemen. Over baten van adaptatie is nog helemaal te weinig kennis beschikbaar. De brochure eindigt dan ook met een oproep dat nog veel onderzoek naar kosten en baten van adaptatie nodig is.

Het MNP heeft actief bijgedragen aan het tot stand brengen van deze PCCC-brochure. Zie ook de eerdere berichten van het MNP bij het uitkomen van de drie IPCC 'Summaries for Policy Makers' in februari, april en mei van 2007.

Het PCCC (Platform Communication on Climate Change) is een samenwerkingverband tussen MNP, KNMI, NWO, Wageningen UR, de Vrije Universiteit Amsterdam, ECN en Universiteit Utrecht. Het PCCC heeft als doel om de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de communicatie van Nederlands klimaatonderzoek te verbeteren. Daartoe faciliteren de initiatiefnemers een communicatieplatform waarvan alle geïnteresseerden en alle Nederlandse kennisinstituten gebruik van kunnen maken. Hiervoor is er onder meer het klimaatportaal in het leven geroepen.

Meer informatie

Voor meer informatie over PCCC, zie de website: www.klimaatportaal.nl

In samenwerking met: KNMI, Universiteit Utrecht, ECN, Wageningen UR, Vrije Universiteit Amsterdam, NWO

Publicatiedatum07-06-2007