Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Europese broeikasgasemissies in 2005 gedaald

Overig type | 14-06-2007
Foto van een rokende schoorsteen

De emissie van broeikasgassen in de 15 landen van de vroegere EU-15 nam in 2005 af met 0,8 % ten opzichte van 2004 en met 2,0 % ten opzichte van het basisjaar 1990. De EU-15 vormen de landen die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol. De daling in 2005 was voornamelijk het gevolg van een afname in de emissie van het belangrijkste broeikasgas koolstofdioxide.

Europese broeikasgasemissies in 2005 gedaald

De emissie van broeikasgassen in de 15 landen van de Europese Unie (EU-15) die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol, nam in 2005 af met 0,8 % in 2005 ten opzichte van 2004 en met 2,0 % ten opzichte van het basisjaar 1990. Het gaat hier om een afname in één jaar, die niet representatief hoeft te zijn voor een langere periode.

Afname emissies in de gehele EU

Dit blijkt uit een rapport over de emissie van broeikasgassen in de Europese Unie dat is opgesteld door het door het MNP geleide Thematisch Centrum voor Lucht en Klimaat van het Europese Milieu Agentschap. Het Kyoto-doel voor de EU-15 is een afname van 8 % in de periode 2008-2012 ten opzichte van het basisjaar 1990. De totale emissie van alle 27 EU-lidstaten nam af met 0,7 % ten opzichte van 2004 en met 7,9 % ten opzichte van 1990.

Ook Nederlandse emissies& lager

Duitsland, Finland en Nederland droegen het meeste bij aan de afname in 2005. In Nederland verminderde de emissie met 2,9%; dit komt overeen met 6,3 Mton CO2-equivalenten. De oorzaak hiervan is vooral het verminderde gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit en warmte. Daarnaast waren de emissies van huishoudens en van de dienstensector in 2005 lager door de relatief zachte winter.

Meer informatie

Meer informatie over de broeikasgasemissies (in Europa, Nederland en wereldwijd) in het Compendium voor de Leefomgeving

Publicatiedatum14-06-2007