Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Inschatting effecten Green Deals

Overig type | 18-11-2011
Foto van windmolens en zonnecellen

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten: bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van hernieuwbare energie. Inmiddels zijn er 59 van deze ‘Green Deals’ getekend. Het PBL en het ECN maakten een inschatting van het extra effect van deze 59 ‘Green Deals’ ten opzichte van hun verkenning voor de Motie-Halsema.

Op verzoek van de Tweede Kamer maakten het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een inschatting van het extra effect van de Green Deals ten opzichte van hun recente notitie ‘Effecten van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat; verkenning voor de Motie-Halsema’. De Green Deals zijn vaak nog onvoldoende concreet ingevuld om de effecten kwantitatief te kunnen ramen. In combinatie met de beperkt beschikbare tijd heeft dat noodgedwongen geleid tot de keuze voor een analyse van de effecten van de Green Deals op basis van expert judgement. In mei 2012 volgt een uitgebreidere analyse.

Doordat de Green Deals er op gericht zijn om bestaande belemmeringen op het gebied van wetgeving, financiering en coördinatie weg te nemen, is het waarschijnlijk dat hierdoor het aandeel hernieuwbare energie hoger in de bandbreedte van 9 -12 procent komt te liggen die in de Verkenning voor de motie-Halsema was geraamd. Het is echter vrijwel uitgesloten dat de Green Deals het beleidstekort ten opzichte van de Europese doelstelling – een aandeel van 14 procent hernieuwbare energie – weten te dichten, omdat ze niet voorzien in de aanvullende financiële middelen die daarvoor nodig zijn, bovenop de jaarlijks beschikbare 1,4 miljard euro.

De emissie van broeikasgassen die niet onder de Europese CO2-emissiehandel vallen, zal in 2020 iets lager uitkomen in de bandbreedte van 93 tot 109 Megaton. In de verkenning voor de Motie-Halsema werd al geconcludeerd dat Nederland bij die bandbreedte op koers ligt om aan het EU-doel voor deze broeikasgassen (indicatief: 105 Megaton) te voldoen. Door uitvoering van de Green Deals zal dit nog waarschijnlijker worden.

Naast deze effecten voor de middellange termijn (tot 2020) kunnen sommige Green Deals bovendien bijdragen aan de verdere ontwikkeling van innovatieve technieken. Voorbeelden zijn Green Deals die gericht zijn op de verdere ontwikkeling (en kostprijsverlaging) van elektrisch rijden, zogenaamde slimme elektriciteitsnetten, wind op zee, vergassing van biomassa en uit biomassa geproduceerde kerosine.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Auteur(s)Hans Elzenga
Publicatiedatum18-11-2011
OpmerkingenPBL publicatienummer: 500083015