Achtergronddocument landbouw bij de Nationale Milieuverkenning 3; uitgangspunten en berekeningen

30-11-1995 | Publicatie

Dit rapport bevat de achtergronden van het onderdeel landbouw in de Derde Nationale Milieuverkenning 1993-2015. Het basisjaar voor de scenario's is 1990. Op basis van het begin 1993 vastgestelde en voorgenomen milieubeleid wordt een vooruitblik gepresenteerd voor de jaren 1995, 2000 en 2010. De evaluatie richt zich hoofdzakelijk op fosfaat, stikstof en zware metalen.

Deel 1 geeft de uitgangspunten van de modelberekeningen. Deel 2 bevat de resultaten van de modelberekeningen.

Tevens worden de resultaten geanalyseerd en vergeleken met andere scenario-studies zoals de evaluatie van het mest- en ammoniakbeleid door TNO en Heidemij Advies en berekeningen in het kader van de Notitie Derde Fase mest- en ammoniakbeleid.