Natuurbeheer, Toestand en Trends in Natuurkwaliteit. Achtergronddocument nr. 4 bij de ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer: Programma Beheer en Staatsbosbeheer 2000-2006

05-12-2007 | Publicatie

Zijn de subsidieregelingen en de inspanningen van de overheid en de beheerders voldoende om de natuur van Nederland duurzaam te behouden? Het hoofdrapport dat over dit onderwerp is gemaakt concludeerde dat dit in natuurgebieden beter lukt dan in agrarische gebieden. Vooral de vereiste milieucondities zijn buiten de natuurgebieden lastig te bereiken.In dit technische achtergronddocument wordt beschreven hoe deze analyse is uitgevoerd en welke databronnen zijn gebruikt.

Korte inhoud en doel van het achtergrondrapport

In dit technische achtergronddocument worden de verschillende databronnen en methoden voor de ecologische analyses beschreven. Zo wordt per bron vermeld welke versies van welke bestand(en) zijn gebruikt en welke bewerkingen en selecties zijn uitgevoerd om tot de resultaten te komen. Ook worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd en de conclusies die daaruit getrokken zijn.

Dit achtergronddocument hoort bij het rapport Ecologische evaluatie regelingen voor natuurbeheer. Hierin zijn de regelingen van Programma Beheer en Staatsbosbeheer vanuit een ecologische invalshoek geëvalueerd. Deze uitvoerige beschrijving van de gehanteerde methoden is nodig omdat er geen gebruik gemaakt kon worden van een kant en klare, éénduidige set van monitoringsgegevens, zoals die idealiter verzameld zou zijn in het kader van de subsidieregelingen of de realisatie van de landelijke natuurdoel(typ)en.

Door het gebruik van een combinatie van verschillende bestanden voor planten, vogels en vlinders kon een redelijk compleet beeld worden gegeven van de effecten van diverse regelingen van natuurbeheer in de periode 2000-2006. Een regressie-analyse met milieufactoren gaf een beeld van de verminderde effectiviteit van het natuurbeheer door milieutekorten. Voor de genoemde soortgroepen is ook een beeld gegeven van de trends voor de periode van circa 1990-2006. Bijzondere aandacht was er voor de weidevogels en bossen.