Actualisatie van de Emissieraming van SO2, NOx, NH3, NMVOS en fijn stof in 2010

01-12-2004 | Publicatie

Op 19 december 2003 heeft het kabinet de Uitvoeringsnota verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003 'Erop of eronder' gepubliceerd. Doelstelling van de Uitvoeringsnotitie is de realisatie van de nationale emissieplafonds voor SO2, NOx, NH3 en NMVOS uiterlijk in 2010. Ten behoeve van deze Uitvoeringsnotitie heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de prognose voor de emissies in 2010 aangepast aan nieuwe inzichten en trends. De geactualiseerde emissieprognoses voor SO2, NOx, NH3 en NMVOS (en fijn stof) worden in dit rapport gepresenteerd.

De ramingen houden rekening met het door de tweede kamer geaccordeerde beleid tot Juli 2003. De effecten van het nieuw aangekondigde in de Uitvoeringsnota 'Erop of Eronder' zijn niet verwerkt in de ramingen met uitzondering van NOx-emissiehandel. De aangepaste raming toont aan dat bij uitvoering van het geaccordeerde beleid de emissieplafonds voor SO2, NOx en NMVOS waarschijnlijk niet worden gehaald. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Voor NH3 lijkt het plafond haalbaar, hoewel er een kans aanwezig is dat het plafond toch overschreden wordt. Na doorvoering van het afgesproken beleid worden de plafonds voor SO2, NOx en NMVOS met resp. circa 15, 28 en 15 miljoen kg overschreden. Het emissieplafond voor NH3 wordt naar verwachting met circa 7 miljoen kg onderschreden. In 2005 wordt een nieuwe referentieraming opgesteld door ECN en RIVM voor de periode tot 2020. Op dat moment worden ook de emissieprognoses voor 2010 bijgesteld.

Dit rapport bevat een actualisatie uitgevoerd in 2003 ten behoeve van de Uitvoeringsnota Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003.