Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' Effecten van een andere intensieve veehouderij

26-09-2007 | Publicatie

Het burgerinitiatief van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief draagt bij aan een beter dierenwelzijn en - in minder mate - aan de beperking van de milieubelasting in Nederland. De kosten voor de overblijvende veehouders stijgen echter fors. Een compensatie daarvan lijkt strijdig met Europese regels. Dat concluderen CPB en MNP in de analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'.

Burgerinitiatief 'Boeren met toekomst': beter dierenwelzijn, maar benodigde subsidie aan boeren is niet mogelijk

Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief hebben bij de Tweede Kamer een burgerinitiatief ingediend, waarin een ingrijpende wijziging wordt voorgesteld van de intensieve veehouderij: halvering van het aantal dieren, huisvesting volgens de normen van de biologische veehouderij, geen gebruik van soja in het veevoer en een maximum aan de bedrijfsgrootte.

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben CPB en MNP de gevolgen van het voorstel voor economie, milieu en dierenwelzijn geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat het voorstel bijdraagt aan een beter dierenwelzijn en – in mindere mate – aan de vermindering van de milieubelasting door de intensieve veehouderij. De studie concludeert verder dat de overblijvende veehouders te maken krijgen met hogere kosten voor voer, huisvesting en arbeid en bijgevolg met fors lagere inkomens. Om de veehouders hiervoor te compenseren, stellen de indieners voor om de veehouders een structurele inkomenssteun te geven. De planbureaus concluderen dat deze inkomenssteun in het kader van Europese regelgeving waarschijnlijk op grote bezwaren zal stuiten. In de studie worden kort andere wegen besproken om de doelen die de indieners nastreven dichterbij te brengen.