Beleidsadvies: Bestuur en ruimte: De Randstad in internationaal perspectief

13-02-2008 | Publicatie

De bestuurlijke problemen in de Randstad zijn geenszins uniek. Alle stedelijke megaregio's worden gekenmerkt door 'bestuurlijke drukte', omdat deze regio's - en daarmee hun ruimtelijke vraagstukken - zich over bestuurlijke grenzen van lokale en regionale overheden uitstrekken. Ook in het buitenland vergt de uitvoering van projecten vaak veel tijd of komen projecten zelfs in het geheel niet van de grond. Een complexe politieke besluitvorming is eigen aan stedelijke megaregio's.

Internationale vergelijking

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RPB in deze studie verkend hoe belangrijke ruimtelijke vraagstukken die in de Randstad spelen, worden aangepakt in buitenlandse, met de Randstad te vergelijken, stedelijke regio's, en hoe de bestuurlijke organisatie in die gebieden zich tot die aanpak verhoudt. De internationale vergelijking kan op twee manieren een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de Randstad.

Ten eerste biedt de analyse de mogelijkheid om enkele beleidsdoelen en bijbehorende bestuurlijke opgaven van een perspectief te voorzien dat tot nu toe in de Randstaddiscussie onderbelicht is gebleven. Zo zouden strategische projecten kunnen bijdragen aan de versterking van de Randstad als geheel, en kan de organisatie van het openbaar vervoer van groot belang zijn voor het aansturen van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

Ten tweede leveren de ervaringen met bestuurlijke reorganisatie in de vier regio's inzichten voor het debat over bestuurlijke hervorming in de Randstad. De buitenlandse casussen laten zien dat bestuurlijke reorganisatie baten oplevert, in de vorm van vermindering van coördinatieproblemen. Daartegenover staan de lasten van reorganisatie, in de vorm van nieuwe coördinatieproblemen en het risico dat de reorganisatie mislukt. De instelling van een Randstadprovincie zal niet automatisch tot een positief saldo leiden.