Beleidsruimte voor verstedelijking: poster

13-08-2009 | Publicatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in beeld gebracht waar het Rijksbeleid ruimte biedt voor nieuwe woon- en werklocaties buiten het bestaand bebouwd gebied. De Randstad blijkt nog maar weinig gebieden zonder randvoorwaarden te kennen. Alleen de Bollenstreek en Almere bieden nog flink de ruimte. Elders in het land zijn meer bouwmogelijkheden buiten de stad.

Voorwaarden vanuit drie thema's

Het Rijksbeleid stelt ruimtelijke voorwaarden aan verstedelijking. Deze beleidsvoorwaarden zijn voor de drie thema’s milieu, natuur & landschap en water op kaart gezet. Op de drie deelkaarten is te zien hoe hard de gestelde voorwaarden aan verstedelijking zijn. In de combinatiekaart zijn hiervan de hardere voorwaarden over elkaar gelegd.

Voor elk van deze kaarten geldt dat de werkelijkheid complexer is dan wat op deze poster is te zien. De kaarten tonen zoekruimte vanuit het Rijksbeleid. Bij het aanwijzen van nieuwbouwlocaties spelen nog veel andere factoren een rol, bijvoorbeeld de bereikbaarheid. Ook zijn er tal van mogelijkheden voor verdichting binnen het bestaand bebouwd gebied. Deze factoren zijn hier niet in beeld gebracht.

Uitwerking van de randvoorwaardenkaart uit Nederland Later

In 2007 heeft het toenmalige Milieu- en Natuurplanbureau het rapport 'Nederland Later' uitgebracht. Dit rapport verkent ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland voor de langere termijn (2040). Tijdens presentaties bleek bij beleidsmakers de behoefte aan meer inzicht in de mate waarin beleidskaarten randvoorwaarden hebben gesteld aan het eindresultaat. Deze poster brengt dit in beeld, als uitwerking van de Randvoorwaardenkaart uit het rapport.

De kaarten geven Rijksbeleid weer. Vanzelfsprekend bieden provincies en gemeenten ook de nodige kaders voor verstedelijking.

Zelf de inhoud van de kaart bepalen: interactief PDF-bestand

De kaart is ook beschikbaar als interactief PDF-bestand. Hierin is het mogelijk om verschillende kaartlagen, zoals Natura 2000 gebieden, geluidscontouren of hoogspanningslijnen, aan en uit te zetten. Zo bepaalt u zelf wat u op de kaart wilt zien.

Voor deze functionaliteit heeft u minimaal Adobe Reader versie 8 nodig. Als de functie niet zichtbaar is dan kunt u die activeren via View - Navigation panels - Layers. Vervolgens krijgt u aan de linkerkant van het venster een tabblad Layers. Hierin kunt u de verschillende lagen zichtbaar maken of verbergen.

Beperkingen bij het gebruik van de kaart

De kaart is bedoeld om een beeld te schetsen van de beleidsruimte voor verstedelijking vanuit het rijksbeleid. De kaart laat de stand van zaken van september 2009 zien. De kaart is niet nauwkeurig genoeg om op het lokale schaalniveau uitspraken te doen. Dit geldt vooral voor de achterliggende kaartlagen die uit rekenmodellen komen, zoals de geluidskaarten. De grenzen die voor geluid worden gehanteerd zijn gebaseerd op algemene regels; op basis van een lokale afweging kan hier van worden afgeweken. Ook kan de afstand waarop het geluid is te horen veranderen, bijvoorbeeld door de bouw van een geluidscherm.

Aansprakelijkheid

Het PBL is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk tegenover de gebruiker voor enige schade, mede begrepen winstderving, schade tengevolge van fouten of onjuistheden in de kaart(en), schade tengevolge van fouten of onvolkomenheden in de documentatie of andere incidentele of gevolgschade welke voortvloeit uit of in verband staat met gebruik of het niet kunnen gebruiken van de kaart(en).

Meer informatie