Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006: Nulmeting landschap en groen in en om de stad

11-09-2007 | Publicatie

Uit de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 blijkt dat het merendeel van de Nederlanders tevreden is over het landschap en het groen in en om de stad. Vooral de aanwezigheid van groen in de straat, van rust en stilte in het groen nabij de stad, en het natuurlijke en historische karakter van het landschap dragen bij aan de tevredenheid. Bewoners van de Randstad zijn het minst tevreden.

Beleving, waardering en gebruik van landschap en stedelijk groen

In de Monitor Nota Ruimte van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Ruimtelijk Planbureau worden ruimtelijke ontwikkelingen gevolgd en in kaart gebracht. Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de beleving en waardering door de bevolking is minder goed bekend. Daarom heeft de Minister van VROM de planbureaus gevraagd om ook beleving en waardering te monitoren. De nulmeting van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte beschrijft hoe aantrekkelijk Nederlanders het landschap in het buitengebied vinden en hoe tevreden stedelingen zijn over het groen in en om hun stad.

Nederlanders tevreden, maar verschillen groot

Het merendeel van de Nederlanders is tevreden, maar er zijn aanzienlijke verschillen tussen groepen mensen en gebieden. Het landschap krijgt gemiddeld een 7,3. Het groen in de buurt krijgt een hogere waardering. Driekwart van de stedelingen is tevreden over het groen in de buurt. Over het groen in de nabijheid van de stad en van de woning is twee derde van de stedelingen tevreden.

Jongeren en allochtonen zijn minder tevreden

Jongeren en allochtonen zijn duidelijk minder tevreden dan de overige Nederlanders. Deze groepen recreƫren anders in het groen en het buitengebied. Jongeren wandelen minder maar zijn actiever dan gemiddeld. Allochtonen zijn veel minder actief, vooral op de fiets in het buitengebied.

De meest tevreden stedelingen wonen in een groene straat

Vooral voortuinen, kleine groenstroken en bomen in de straat, spelen een belangrijke rol in de waardering van buurtgroen. De bewoners van binnensteden en Vinex-wijken zijn het minst tevreden over het groen in hun buurt. Dergelijk groen in de straat ontbreekt vaker in deze wijken. Ook de parken liggen er verder van de woning.

Randstedelingen missen rustige bos- en natuurgebieden

Bewoners van de steden in de Randstad zijn het minst tevreden over het groen om de stad. Vooral de hoge recreatiedruk, het ontbreken van stilte en de geringe variatie in het groen om de stad zijn verklaringen voor die lage waardering. De aanleg van nieuwe bos- en natuurgebieden in de nabijheid van de stad voorziet dan in een behoefte.

Natuurlijke landschappen met historisch karakter beter gewaardeerd

Nederlanders waarderen vooral landschappen met een natuurlijk en historisch karakter. Nationale Landschappen worden daarom meer gewaardeerd dan het landschap daarbuiten. Verstedelijking en horizonvervuiling hebben een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid. De hoogste aantrekkelijkheid van het landschap is gemeten in het noordelijke en oostelijke zandgebied, het heuvelland, kusten en duinen en het noordelijke laagveengebied. De industrie- en havengebieden en de droogmakerijen met hun grote openheid en hoge verstedelijkingsdruk worden het laagst gewaardeerd.