Beoordeling Toekomstagenda Milieu

23-05-2006 | Publicatie

Uit de Milieubalans 2006 blijkt dat met het vastgestelde beleid veel van de doelen uit het milieubeleid niet bereikt worden in het afgesproken jaar. Met de Toekomstagenda Milieu wil het Kabinet deze milieudoelen alsnog realiseren. Als de maatregelen daadwerkelijk worden gefinancierd en geïnstrumenteerd, dan zullen de 2010-beleidsdoelen voor klimaat (Kyoto Protocol) en emissies naar lucht waarschijnlijk alsnog worden gehaald.

Beoordeling maatregelenpakket Toekomstagenda Milieu

Voor het bereiken van het binnenlandse Kyoto-doel voor klimaatverandering zou het pakket uit de Toekomstagenda Milieu, mits gefinancierd en geïnstrumenteerd, een reductie van ruim 5 Mton CO2-equivalenten opleveren. Daarmee is het halen van het doel waarschijnlijk. De grootste bijdragen worden geleverd door de reductie van de N2O-uitstoot bij salpeterzuurproductie, en de verhoging van het aandeel biobrandstoffen naar 5,75%, samen ruim 4 Mton. De negen overige genoemde maatregelen voor klimaat leveren samen 1 Mton op. Naast het maatregelenpakket uit de Toekomstagenda Milieu, leveren de hoge olieprijzen wellicht een meevaller op van circa 2 Mton CO2.

Voor het bereiken van de NEC-doelen (National Emission Ceilings, een EU-richtlijn) voor 2010 kan de verplichte vergunningverlening in het kader van de IPPC-richtlijn vanaf eind 2007 veel opleveren. Een voorwaarde is dat de vergunningverleners kiezen voor het verplichten van de schonere technieken, binnen de bandbreedte aan technieken die de richtlijn toestaat. Tijdige actualisatie van de vergunningen aan de IPPC-bedrijven vraagt nog een forse inspanning, omdat nog niet altijd is beschreven welke technieken als ‘best beschikbaar’ zijn aangemerkt.

Meer informatie