Beoordeling Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit

20-09-2005 | Publicatie

Het Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit 2005 is kosteneffectief en 'no regret': de te maken kosten wegen globaal op tegen de gezondheidsbaten. Ondanks de extra beleidsinspanningen blijft het voor Nederland moeilijk om tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

De lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen aan grenswaarden voor luchtkwaliteit. De grenswaarden voor fijn stof en, in mindere mate, stikstofdioxide worden momenteel in Nederland, en naar verwachting ook in de toekomst, overschreden. Het kabinet presenteert op Prinsjesdag 2005 zijn plannen om aan de internationale verplichtingen te voldoen. Deze beleidsvoornemens zijn op verzoek van het kabinet door het Milieu- en Natuurplanbureau beoordeeld op de (kosten)effectiviteit waarmee de doelen van de Europese Unie binnen bereik worden gebracht. Het is voor Nederland moeilijk om te voldoen aan de gestelde doelen. Dit komt deels door de ligging van Nederland. Bovendien is de milieudruk in Nederland structureel hoger dan elders in Europa. Het is echter wel zo dat het Prinsjesdagpakket bijdraagt aan:

  • de vermindering van de blootstelling van de bevolking. De gezondheidseffecten zullen daarom zeer waarschijnlijk ook verminderen.
  • een tegemoetkoming aan de Europese Unie, omdat het aantal overschrijdingen van de grenswaarden verder afneemt.

Er zijn ook alternatieve en kosteneffectievere beleidsopties. Deze zijn het verder aanscherpen van het Europese bronbeleid, met name van de emissie-eisen voor verkeer, en een verdergaand prijsbeleid voor wegverkeer, zoals kilometerheffing en congestieheffing.