Beoordeling van milieumaatregelen in het Belastingplan 2008

31-12-2007 | Publicatie

Het MNP heeft op verzoek van de ministeries van VROM en Financiën de in het Belastingplan 2008 opgenomen beleidsplannen op hun CO2-effecten beoordeeld. Het gaat onder andere om maatregelen in de sector verkeer zoals een belasting op vliegtickets en een verdere ‘vergroening’ van de autobelastingen. De maatregelen zorgen in 2020 voor een vermindering de Nederlandse CO2-emissies van 0,1 tot 0,5 Mton. De verkeersgerelateerde CO2-emissies in 2020 nemen hierdoor met maximaal 1% af, de nationale CO2-emissies in 2020 met maximaal 0,2%. Het effect van het belastingplan op de CO2-emissies is daarmee gering te noemen.

Effect van het Belastingplan 2008 op de CO2-emissies is gering

De ministeries van VROM en Financiën hebben het MNP gevraagd een aantal maatregelen die in Belastingplan 2008 zijn opgenomen door te rekenen op milieueffecten. Het gaat met name om maatregelen in de sector verkeer zoals de belasting op vliegtickets en het vergroenen van de autobelastingen. De maatregelen zorgen in 2020 voor een vermindering de Nederlandse CO2-emissies van 0,1 tot 0,5 miljoen ton. De verkeersgerelateerde CO2-emissies in 2020 nemen hierdoor met maximaal 1% af, de nationale CO2-emissies in 2020 met maximaal 0,2%. Het effect van het belastingplan op de CO2-emissies is daarmee gering te noemen.

Voorbereiding op de kilometerheffing

De gedeeltelijke omzetting van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) naar de motorrijtuigenbelasting (MRB) leidt tot een lichte toename van het autogebruik en daarmee tot extra CO2-emissies. In het ongunstigste geval doet deze maatregel de effecten van de voorgestelde intensivering van de BPM-differentiatie van personenauto's naar CO2-uitstoot grotendeels teniet. Daarbij moet worden aangetekend dat

  1. deze omzetting van de BPM naar de MRB niet als milieumaatregel is bedoeld maar dient als voorbereiding op de invoering van de kilometerheffing en
  2. de kilometerheffing in 2020 een CO2-effect heeft van naar schatting 2 miljoen ton.

Zonder de gedeeltelijke omzetting van BPM naar MRB zouden de maatregelen in het belastingplan 2008 een effect hebben gehad tussen de -0,4 en -0,8 miljoen ton CO2 in 2020.

Effecten op de luchtkwaliteit

Voor de luchtkwaliteit hebben de maatregelen uit het belastingplan een gunstig effect: de NOx-emissies en PM10-emissies nemen door het beleidspakket in 2020 maximaal met respectievelijk 1,2 en 0,1 miljoen kilogram af. Aan het eind van de kabinetsperiode (2011) bedraagt de emissiereductie van NOx en PM10 respectievelijk maximaal 1,1 en 0,1 miljoen kilogram.

Ticketheffing

Voor wat betreft de ticketheffing is alleen het effect op de binnenlandse luchtvaart (vertrek en bestemming binnen de nationale grenzen) meegenomen, omdat alleen deze emissies in het verdrag van Kyoto worden gerekend tot de nationale emissies. Aangezien de CO2-emissies door de binnenlandse luchtvaart in Nederland zeer gering zijn, is ook het CO2-effect van de ticketheffing gering. De effecten van de Nederlandse ticketheffing op de CO2-emissies in de internationale luchtvaart zijn echter aanmerkelijk groter: in 2011 tussen de 1 en 1,5 miljoen ton CO2. De effecten van de ticketheffing in 2020 zijn beperkt of zelfs nihil. Dit wordt veroorzaakt doordat de geluidnormen de groei op Schiphol zullen beperken waardoor een vraag naar landingsrechten ontstaat die niet kan worden gehonoreerd. De door de ticketheffing ontstane ruimte op Schiphol zal hierdoor worden opgevuld.

Deze publicatie is vooralsnog uitsluitend digitaal beschikbaar