Berekening natuureffecten Markermeer. Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

04-12-2009 | Publicatie

Het Markermeer is een Natura 2000 gebied waarin woningbouw gepland wordt. Zonder aanvullende maatregelen zal de natuurkwaliteit daardoor verder achteruitgaan. Dit rapport beschrijft een pakket maatregelen voor herstel van de natuurkwaliteit in het Markermeer. Daarmee zal de natuurkwaliteit sterk toenemen en kunnen de doelen gehaald worden.

Woningbouw in het Markermeer vereist compenserende natuurmaatregelen

De plannen voor woningbouw en natuurherstel van het Markermeer hebben een positief effect op de natuurwaarde van het Markermeer. Het Markermeer voldoet nu niet aan de doelen die gesteld zijn voor de KRW en Natura 2000. De kwaliteit van het Markermeer zal verder achteruitgaan bij buitendijkse bebouwing in de verstedelijkingsvariant ‘Almere Waterstad’ waar buitendijks op kunstmatige eilanden gebouwd wordt. Met de maatregelen voor herstel van de natuurkwaliteit in het Markermeer zal de natuurkwaliteit sterk toenemen en kunnen de doelen gehaald worden.

De Natura 2000-doelen voor het behoud van de watervogels, worden nu niet gehaald en bij realisatie van de woningbouwplannen zullen de aantallen watervogels verder afnemen.

Voor herstel van de natuurkwaliteit in het Markermeer zijn plannen uitgewerkt in het ‘Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem’ (TBES). Met de uitvoering van beide plannen gaat de natuurwaarde sterk vooruit en lijken de doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 te worden gehaald. De onzekerheid in natuurwinst is echter groot, doordat het effect van maatregelen niet precies bekend is én omdat de maatregelen op verschillende wijze kunnen worden uitgevoerd. De Natura 2000-doelen zijn wettelijk vastgesteld voor individuele soorten, waar in deze analyse geen uitspraak over kan worden gedaan. Zonder herstelmaatregelen voor de natuur zal woningbouw in het Markermeer op Europees beleid en wetgeving stranden.

Methode voor natuurwaardenbeoordeling ontwikkeld voor Markermeer

Voor het Markermeer zijn verschillende plannen ontwikkeld voor woningbouw en natuurherstel. Deze plannen verschillen in plaats en tijd en hebben elk een verschillende impact op het ecologisch systeem. Woningbouw in het zuiden van het Markermeer kan worden gecompenseerd met natuurherstel aan de andere kant van het meer. In de natuurwaardenmethode worden de effecten van deze verschillende maatregelen met elkaar in verband gebracht tot een eindwaarde voor de natuurkwaliteit. Dit is een eerste case waar de Natuurwaardenmethode is toegepast op het aquatische systeem, waarbij uitgegaan is van de kwaliteit en de oppervlakte zonder toepassing van weegfactoren.

Meer informatie

Dit achtergrondrapport hoort bij het CPB-rapport:

Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar.