Bijdrage aan een duurzaamheidsagenda

13-11-2007 | Publicatie

In het huidige coalitieakkoord staat het streven naar een duurzame ontwikkeling van mens, leefomgeving en economie centraal. Op verzoek van het vorige kabinet heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) een Tweede Duurzaamheidsverkenning opgesteld. Gegeven de huidige doelen zijn de beleidsopgaven in beeld gebracht en is vanuit een integraal perspectief gezocht naar handelingsopties. In de uitwerking zijn twee perspectieven gekozen die hier nader worden toegelicht.

Twee perspectieven

Gegeven de huidige doelen zijn de beleidsopgaven in beeld gebracht en is vanuit een integraal perspectief gezocht naar handelingsopties. In de uitwerking zijn twee perspectieven gekozen die hier nader worden toegelicht.

  1. Een perspectief dat is gericht op de relaties tussen Nederland en de rest van de wereld: Nederland en een duurzame wereld. In deze studie staan het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatproblematiek en het biodiversiteitsvraagstuk centraal. Duidelijk is dat niet alles tegelijkertijd kan. Het is niet mogelijk om én voldoende voedsel voor alle wereldburgers te produceren, én grootschalig biomassa te telen om de klimaatproblematiek te verlichten én de biodiversiteit te behouden. Alleen met een krachtig internationaal en samenhangend beleid kan armoede worden bestreden, klimaatverandering worden tegengegaan en het verlies aan biodiversiteit tot een minimum worden beperkt.
  2. Een perspectief dat is gericht op de relaties tussen het heden en de toekomst voor Nederland: Nederland Later. In deze studie staat de toekomstige fysieke leefomgeving van Nederland centraal. In het bijzonder is hier gekeken naar de samenhang in de beleidsopgaven op het gebied van wonen, werken, infrastructuur, natuur, landschap, water en klimaatverandering, die allemaal tegelijkertijd in Nederland moeten worden geaccommodeerd. Geconstateerd wordt dat de nagestreefde doelen alleen maar inpasbaar zijn als een sterke regie gevoerd wordt op het juiste, in dit geval landelijke schaalniveau.

Blijkens het coalitieaccoord, heeft het kabinet de ambitie om bij dit soort vraagstukken de regierol op zich te nemen. Noodzakelijk voor een ordelijk debat over duurzame ontwikkeling is een herkenbare agenda. De hierna volgende conclusies van de Tweede Duurzaamheidsverkenning kunnen voor zo’n agenda de eerste aanzet vormen.

De Bijdrage aan een Duurzaamheidsagenda is een beknopt rapport dat is verschenen om de verbinding tussen de beide delen van de Tweede Duurzaamheidsverkenning nader toe te lichten.

Meer informatie