Bouwstenen voor het NMP4; Aanvulling op de Nationale Milieuverkenning 5

02-11-2001 | Publicatie

De publicatie `Bouwstenen voor het NMP4' is een aanvulling op de in september vorig jaar door het RIVM uitgebrachte Nationale Milieuverkenning 5. In de Milieuverkenning zijn de hardnekkige milieuproblemen voor de komende decennia geïdentificeerd. In dit Bouwstenen-rapport is vastgelegd welke aanvullende informatie door het RIVM is geleverd ter ondersteuning van de totstandkoming van het Nationale Milieubeleidsplan 4 (NMP4).

In tegenstelling tot vorige NMP's is geen doorrekening van het NMP4 gemaakt in termen van milieu-effecten en -kosten van maatregelpakketten. Het NMP4 is immers anders van karakter dan vorige NMP's: het is een strategische, op de lange termijn (2030) gerichte beleidsnota zonder concreet uitgewerkte - en dus doorrekenbare - maatregelpakketten voor deze periode. Het NMP4 vervangt ook niet het meer op de korte termijn (2010) gerichte NMP3, maar is aanvullend op het NMP3. Wel heeft het RIVM op het terrein van verzuring en verstoring/geluidhinder kosteneffectiviteitsberekeningen gemaakt voor het jaar 2010, ter ondersteuning van de in het NMP3 aangekondigde herijking van de beleidsdoelen op deze terreinen.

Met het uitbrengen van dit Bouwstenen-rapport wordt het RIVM-materiaal dat in de loop van het NMP4-proces is ingebracht ook toegankelijk voor andere doeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld de politieke partijen er gebruik van maken bij het verder vormgeven van de milieuparagraaf in hun partijprogramma voor de verkiezingen in mei 2002.