Bouwstenen emissiegericht ammoniakbeleid in Drenthe; een regionale beschrijving van een optimale emissieverdeling op basis van de draagkracht van de natuur in de EHS

23-07-1999 | Publicatie

Op verzoek van de Provincie Drenthe heeft het RIVM geanalyseerd bij welk niveau van de ammoniakemissie de natuur duurzaam wordt beschermd. Ten eerste wordt er gekeken naar de kritische belasting van de natuurwaarden en de mate van overschrijding. De waarden van de kritische belasting zijn opgedeeld in drie klassen, waarbij per klasse een range is aangegeven. De bepaling van de mate van overschrijding is voor de minimum en maximum waarde van deze range uitgevoerd voor de jaren 1995 en 2010.

In 1995 wordt zowel de hoge en de lage kritische belasting overscheden. In de lage variant vindt op 98% van het areaal een overschrijding plaats van meer dan 50%. Ook voor de lage 2010-variant vindt bijna overal (99%) overschrijding van de kritische belasting plaats. De hoge 2010-variant geeft op ruim 20% van het areaal geen overschrijding. Uitgaande van de kritische belasting van de natuur is een optimale emissieverdeling voor Drenthe berekend, alleen rekening houdend met de natuur die is geselecteerd voor Ecologische Hoofdstructuur.

Uit de optimalisaties blijkt dat Emmen een belangrijk aandeel heeft in de berekende geoptimaliseerde emissie van ammoniak. In de hoge variant kan in de gemeente Emmen een totaal van 1,3 kton emissie plaatsvinden. De Veenkoloniƫn hebben in de hoge variant een geoptimaliseerde emissie van 1,4 kton. De totale geoptimaliseerde emissie in Drenthe bedraagt voor de lage en hoge variant respectievelijk 1,6 kton en 8,0 kton per jaar, terwijl de emissie in 1997 7,0 kton bedroeg. De bandbreedte tussen deze totalen kan verkleind worden door de classificatie van de natuur te verfijnen. De berekende geoptimaliseerde ammoniakemissies zijn maximale toelaatbare emissies om een geselecteerd deel van de natuurgebieden te beschermen.

De natuur buiten de EHS wordt zodoende niet beschermd. De vraag is in hoe erre deze maximale emissieruimte voor ammoniak in de praktijk kan worden benut, geien de andere randvoorwaarden waaraan het houden van vee moet voldoen, met name het Mineralenaangiftesysteem (MINAS). De geoptimaliseerde emissies zijn vertaald naar GVE's (Groot Vee Eenheden). In de hoge variant komt de totale geoptimaliseerde emissie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de ammoniakemissie van kunstmest, mestimport en intensieve veehouderij, globaal overeen met ruim 320.000 GVE en in de lage variant met bijna 64.000 GVE. Volgens de landbouwtelling 1996 (bron CBS) was het aantal runderen in 1996 circa 147.000 GVE.