Progress in the modelling of critical thresholds, impacts on plant species diversity and ecosystem services in Europe. CCE Status report 2009

31-12-2009 | Publicatie

De effecten van overmatige stikstofdepositie kunnen niet los gezien worden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Dit blijkt uit het Status Rapport 2009 van het Coordination Centre for Effects. Het rapport beschrijft indicatoren, modellen en resultaten rond kritische drempels, de dynamiek van ecosysteemherstel en de diversiteit van plantensoorten. Deze dienen als effectgerichte ondersteuning van het geïntegreerde beleid op het gebied van luchtkwaliteit, klimaat en biodiversiteit.

Het Status Rapport 2009 van het Coordination Centre for Effects onderbouwt dat effecten van luchtverontreiniging niet los gezien kunnen worden van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Modelleringsmethoden voor luchtverontreiniging en empirische kennis van effecten van luchtverontreiniging vormen de kern van het rapport. Het blijkt dat het risico van vooral overmatige stikstofdepositie (vermesting) wijdverspreid is in Europa, waaronder Natura2000 gebieden. Het gaat hierbij om parameters als de overschrijding van kritische drempels, uitgestelde schade en herstel, en verandering van de diversiteit van plantensoorten.

Ook is becijferd dat een toename in de temperatuur het herstel van verzuurde bosbodems kan ondersteunen. Ook blijkt dat de vermindering van de stikstofdepositie op bosgebieden sinds 1980 een positief effect heeft uitgeoefend op de biodiversiteit, en op de kwaliteit van bodem en water. Het heeft daarentegen een negatief effect op de opwarming van de aarde gehad.

Resultaten van een voorbeeldstudie tonen aan dat het mogelijk is om de relatie te simuleren tussen stikstofdepositie en de daarmee samenhangende plantensamenstelling, rekening houdend met de verandering van klimaat en landbedekking. In het rapport wordt onderbouwd dat een herziening van empirische critical loads voor stikstof en dosisresponsrelaties in 2010 - het VN-jaar van de biodiversiteit - nodig is. Tot slot worden een aantal indicatoren en modellen beschreven voor effectgerichte ondersteuning van geïntegreerd beleid op het gebied van luchtkwaliteit, klimaat en biodiversiteit.