Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland. Rapportage 2007

12-04-2007 | Publicatie

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) heeft in maart 2007 nieuwe concentratiekaarten voor luchtverontreiniging opgeleverd. De kaarten, ook wel GCN-kaarten genoemd, zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en uitkomsten van metingen. Ze geven een beeld van de grootschalige luchtkwaliteit in Nederland zowel voor het heden als voor de toekomst. Gemeentes, provincies en anderen gebruiken de kaarten bij planvorming en bij de rapportage van overschrijdingen in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit.

Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland

De kaarten van stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zwaveldioxide (SO2) voor 2010 tot 2020 zijn gebaseerd op het vaststaand en voorgenomen Nederlands en Europees beleid. Dat wil zeggen dat in de doorrekening is aangenomen dat Nederland en andere landen in Europa de Europese afspraken voor emissieplafonds, de zogenoemde NEC-doelen, in 2010 en de emissies volgens de ambitie van de Thematische Strategie voor Luchtverontreiniging van de Europese Commissie voor 2020 grotendeels halen.

Concentraties en grenswaarden

De grootschalige concentraties van stikstofdioxide en fijn stof zijn in 2006 en in de periode 2010-2020 overal in Nederland lager dan de Europese grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties (beide 40 µg/m³). De grootschalige concentratie van fijn stof is in 2006 op enkele plaatsen hoger dan de Europese grenswaarde voor de daggemiddelde concentratie (maximaal 35 dagen boven 50 µg/m³). Dit is het geval bij de havens van Amsterdam en Rotterdam en de daaraan gekoppelde op- en overslagactiviteiten van drogebulkproducten. De grootschalige fijnstofconcentratie is in de periode 2010-2020 overal lager dan de Europese grenswaarde voor het daggemiddelde.

Lagere emissies

Ten opzichte van de GCN-kaarten van vorig jaar, dat is de levering van maart 2006, zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo is gebruik gemaakt van de nieuwe inzichten in emissiefactoren en afgelegde kilometers door het wegverkeer. Dit heeft geleid tot lagere emissietotalen voor stikstofoxiden en fijn stof. Verder zijn de emissies van fijn stof bij de op- en overslag van drogebulkproducten aangepast. Deze emissies zijn daardoor ongeveer gehalveerd ten opzichte van de emissies die vorig jaar zijn gebruikt.

Aantal overschrijdingen zal verder afnemen

Een schatting van het aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor stikstofdioxide op basis van vaststaand en voorgenomen beleid leert dat het aantal knelpunten langs snelwegen en stadswegen aanzienlijk zal dalen. Langs stadswegen is het probleem naar verwachting in 2015 met meer dan driekwart gereduceerd ten opzichte van de situatie in 2006. Een schatting van het aantal overschrijdingen van de grenswaarde van fijn stof voor het daggemiddelde leidt op basis van vaststaand en voorgenomen beleid langs snelwegen en stadswegen tot ongeveer driekwart minder knelpunten in 2010 ten opzichte van 2006.

Meer informatie

De nieuwe data zijn niet alleen in het bovengenoemde rapport gepubliceerd, ze worden ook via de GCN-website ontsloten.