DAMES: een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 20300

31-05-2001 | Publicatie

Dit rapport beschrijft de datafile DAMES (DAtabestand Macro-emissies Elektriciteitssector). Dames biedt een integraal overzicht van het Nederlandse elektriciteitsaanbod en de daarmee gepaard gaande emissies van CO2, NOx and SO2.

DAMES voegt de resultaten samen van verschillende bronnen:

  1. voortgangsreportages van de productie en emissies van elektriciteitscentrales
  2. een elektriciteitsaanbod model voor toekomstige jaren
  3. een database met actuele en toekomstige emissiefactoren

In DAMES is het elektriciteitsaanbod verdeeld naar centrale productie (elektriciteit geproduceerd door bedrijven die elektriciteitsopwekking als kernactiviteit hebben), decentrale productie (elektriciteit geproduceerd door bedrijven die elektriciteit als bijproduct produceren) en importsaldo. Binnen deze drie 'subsectoren' zijn in DAMES de elektriciteitsproductie en de emissies op het niveau van installatie-typen berekend. Voor warmte-kracht installaties zijn in DAMES de emissies verdeeld naar het aandeel dat elektriciteitsproductie heeft in de totale energieproductie (elektriciteit + warmte) van deze installaties.

DAMES berekent geaggregeerde emissies per kWh, een indicator die vaak wordt gebruikt voor berekeningen van effectiviteit van maatregelen. Tevens heeft DAMES als meerwaarde dat het een integraal overzicht geeft in het effect op de emissies van de brandstofmix, WKK, import en het aandeel van duurzame energiebronnen. DAMES is toegepast op de gerealiseerde jaren 1995/1998 en op de toekomstige jaren 2010, 2020 en 2030. Voor de toekomstige jaren zijn prognoses gebruikt van twee scenario's van het CPB (Centraal Plan Bureau). Deze scenario's zijn het Global Competition (GC) en het European Coordination (EC) scenario's.