De bijdrage van zeezout aan PM10 en PM2.5 in Nederland

10-09-2009 | Publicatie

Metingen en modelberekeningen bevestigen het al langer bestaande beeld dat bij hoge fijnstofconcentraties de bijdrage van zeezoutaerosol minder dan gemiddeld is. Het lijkt erop dat het effect van het niet meerekenen van de zeezoutbijdrage op het aantal overschrijdingen zelfs nog kleiner is dan eerder geschat. Of aanpassing van de huidige regelgeving rond zeezoutaftrek raadzaam is en op welke manier dat dan zou moeten vereist nog nader onderzoek.

Geringe bijdrage zeezout bij hoge fijnstofconcentraties

Onderzoek naar bijdrage van zeezout aan niveaus van PM10 en PM2.5

Zeezoutaerosol is een natuurlijke bron van fijn stof en levert een niet-verwaarloosbare bijdrage aan de fijnstofconcentraties in Nederland. De bijdrage van zeezout kan niet door beleidsmaatregelen beïnvloed worden. Dit rapport draagt bij aan een verbetering van de tot nu toe beperkte kennis rond zeezout en de bijdrage van aan de niveaus van PM10 en PM2.5 in Nederland. Zo is nu kwantitatief meer bekend over deze bijdrage van zeezout. Dit is bereikt door metingen uit te voeren. Ook zijn nu berekeningen uitgevoerd met het LOTOS-EUROS-model dat de aanmaak en het transport van zeezoutaerosol beschrijft.

Zeer variabele bijdrage zeezout

De concentratie van zeezoutaerosol varieerde van 4 μg/m³ in Rotterdam, niet ver van de kust, tot 2 μg/m³ in Vredepeel, meer landinwaarts. De bijdrage op dagbasis bleek soms veel hoger of juist lager te zijn. Op dagen met hoge fijnstofconcentraties, wanneer de Europese limietwaarde van 50 μg/m³ overschreden werd, was de bijdrage van zeezout meestal lager dan de jaargemiddelde bijdrage. De conclusies op basis van de onderzochte periode kunnen niet zonder meer worden vertaald naar andere jaren, omdat de bijdrage van zeezout aan de PM10- en PM2.5-concentraties sterk per dag en ook van jaar tot jaar kan verschillen. De aanbeveling is daarom om de analyse voort te zetten op basis van natriummetingen die recentelijk zijn gestart in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en dit te combineren met berekeningen met het LOTOS-EUROS-model.

Deze publicatie is gemaakt door TNO in met medewerking van ECN, RIVM en PBL als onderdeel van het Nederlands onderzoeksprogramma fijn stof (BOP)